van Jhr. Justus van Weerdensteijn de perceelen aan 1 den Prins, ten het perceel van Spangen, en ten Noorden ten deele aan het huis van den verkooper, bewoond door Mejuffrouw Hallingh en ten deele aan het huis van de Wed. van den Commies Bronsvelt. 1685. 12 Mei. De dames Geertruid en Anna Hailing koopen van Guilleaume van Eghmont van de Nijenburg, Heer van Weerden steijn, erfgenaam van Justus, het door hen bewoonde huis, grenzende ten Oosten aan het Noord-Einde, ten Noorden aan de Wed. Brons velt en ten Zuiden en Westen aan den Griffier Fagel. G. 1707. 23 April. Mr. Francois Fagel, zoon van Hendrik Fagel, koopt van de meerderjarige, ongehuwde Juffrouwen Gertruid en Anna Hallingh een huis en erf voor 6000.grenzende ten Oosten aan het Noord-Einde, ten Noorden aan Mejuffrouw Bronsvelt en ten Westen en Zuiden aan Mr. Francois Fagel. Nu was Francois Fagel op zijne beurt eigenaar van de perceelen, welke in 1667 aan Justus van Eghmont behoord hadden en hij vereenigde deze door bebouwing tot een perceel. H. 1803. 3 Mei. Jan Francois van Eek koopt van Hendrik Fagel, wonende te Londen, het huis met tuin aan het Noord-Einde. J. 1828 of 1830. J. A. Schick, meubelmaker, koopt Fagel’s huis van J. Fr. van Eek. Cornelia Maximiliaene van Milaenen een huis en erf aan de westzijde van het Noord-Einde voor 1450. - en ƒ3.— belasting. Dit perceel grensde ten Oosten aan het Noord-Einde, ten Zuiden aan den Schout Johan van Spangen en ten Westen en Noorden aan den kooper. D. 1667. 28 Januari. Jhr. Justus van Eghmont koopt van Jacob Westervoort, schrijnwerker, gehuwd met Cornelia van Spangen, een blok huizen en erven aan de Westzijde van het Noord-Einde, voor f 5000.— en f 25.— speldengeld. Deze perceelen grensden ten Oosten aan het Noord-Einde, ten Noorden aan Willem Brons velt en ten Zuiden en Westen aan den kooper. Het bezit van den Heer van Eghmont besloeg dus toen drie aangrenzende perceelen. E. 1680. 1 Mei. Mr. Hendrik Fagel koopt Eghmont van de Nijenburg, heer van A, B en C voor f 11530. Dit perceel grensde ten Oosten het Noord-Einde, ten Westen aan den tuin van Zuiden aan den onder B genoemden gang en Mr. Dirk de Jonghe, erfgenaam van Johan van 142 HET HEERENHUIS NOORDEINDE No. I40. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 150