i44 verwondering, dat des Konings architect ook het huis van diens vriend bouwde. Het juiste bouwjaar is waarschijnlijk te vinden in het familie-archief Fagel, als dit nog ongeschonden aanwezig is. Ik had geen gelegen heid dit te raadplegen. Francois Fagel werd te ’s-Gravenhage geboren 20 December 1659 en overleed aldaar 4 October 1746. Na zijn vaders overlijden in 1690 werd hij griffier der StatenGeneraal. Gedurende 54 jaar was hij als zoodanig de steun der Republiek, toen deze nog een voorname rol in Europa vervulde. Op 85 jarigen leeftijd vroeg hij, om reden zijner ongelukkige doofheid, zijn ontslag, dat hem in November 1744 op de meest eervolle wijze werd verleend. Zijn inkomen werd geschat op ƒ30.000, waaronder 12 000 tractement. Hij bezat eene buitepnlaats, hield zes dienstboden en eene koets met vier paarden. Daar zijn eenig kind Margaretha Fagel, te’s-Gravenhage gedoopt 23 Januari 1695 op 18 Januari 1715, ongehuwd, was gestorven en zijn broeder Cornells in 1745 was overleden, erfde diens zoon Hendrik het huis. Hendrik Fagel werd te ’s-Gravenhage geboren 7 December 1706 en overleed aldaar 19 October 1790. Toen zijn oom Francois in 1744 zijn eervol ontslag verkreeg, volgde Hendrik hem op als griffier der Staten-Generaal, 10 December 1744. Dit ambt bekleedde hij tot zijn dood. Hij was een ijverig aanhanger der Oranje’s, wier belangen hij uit volle overtuiging was toegedaan en een der voornaamste bewerkers van de verheffing van Willem IV in 1747 tot Stadhouder. In den stormachtigen tijd der patriotten en prinsgezinden wist hij zich door zijne bekwaamheden staande te houden, doch hij zou de nieuwe regeling van zaken niet meer beleven. Hij bezat een rijke en bekende bibliotheek, die hij gaarne ter raadpleging voor anderen openstelde. Hij had 20.000 tractement en hield zeven dienstboden en een koets met vier paarden. Hendrik verbouwde het huis 1750, om beneden drie kamers in den rococostijl te kunnen inrichten. Deze stijl heerschte van 1715 tot 1774 in Frankrijk. Ook in ons land kwam hij in zwang. Bijna al onze patricische huizen dateeren uit die periode. Hij sloopte dus in zijn tijd reeds de Lodewijk XIV betimmeringen, zooals ik op de eerste bladzijden beschreef. Zijn eenige zoon Francois werd i HET HEERENHUIS NOORDEINDE N°. I40.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 152