7 groot gezag was toegekend, tevens’t toezicht op de librye opdroeg, was wel een bewijs, dat men ook ten opzichte daarvan thans een afdoenden maatregel wenschte te nemen. Wat de verplichtingen betreft, die den memoriemeester in zijn hoedanigheid van bibliothecaris werden opgelegd, daaromtrent worden niet veel bijzonderheden vermeld. Wij lezen slechts, dat hij zorgvuldig moest toezien, dat de boeken in goeden staat bleven, deze ecns of tweemaal per week van stof moest reinigen en verder alles moest doen, wat bij verzorging van boeken noodig of nuttig kon geoordeeld worden. Merkwaardig is ’t, dat 't schoonhouden der boeken zoo op den voorgrond wordt gesteld. Had vooral dit misschien vroeger veel te wenschen overgelaten? Hoe het zij, in elk geval had de hier voorgeschreven herhaalde reiniging, op zich zelf reeds wenschelijk, bovendien ook nog dit bijzonder heilzame gevolg, dat de bibliothecaris veel aanwezig was en daardoor ook de nadeelen, die in ’t algemeen aan het sleutelsysteem verbonden waren, be langrijk verminderd werden. De twee ponden Hollandsch, die den memoriemeester voor zijn aan de librye te bewijzen diensten als jaarlijksch salaris werden toegekend, schenen dus in elk opzicht goed besteed te zullen worden. REORGANISATIE VAN DE LIBRYE DER ST. JACOBSKERK IN I489.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 15