153 de strenge de symme- bleef er éénheid bestaan tusschen de architectuur en hare versiering. In de opvolgende Rococo-richting, gaat deze éénheid langzamerhand verloren. De architect, beeldhouwer en decorateur beginnen ieder afzonderlijk op te treden. De stijl verliest hierdoor zijn juist archi tectonisch en constructief karakter. Door toepassing van de tot ons gekomen Fransche plaatwerken was iedereen in de gelegenheid, met behulp van zoo’n bouwkundig woordenboek, een zeker be haaglijk interieur zamen te stellen, zonder zelf het ge ringste kunstgevoel te be zitten. De gevels uit dit laatste tijdperk behouden hun voor namen eenvoud en rustige raamverdeeling; hier is de architect nog aan het woord. De interieurs zijn hiermede echter in scherpe tegen stelling. De deftige, edele verhoudingen, hoofdlijnen en Ondanks hun architectonische gebreken hebben deze ongebonden versierde interieurs een groote verspreiding in ons land gevonden. De rijke 18de eeuwsche kooplieden, die den nuchteren en zuinigen geest hunner grootouders slechts van overlevering kenden, wilden zich gelijk een vorst, ook de weelde veroorloven hun huis of enkele HET HEERENHUIS NOORDEINDE N°. 140. Lodewijk XV plafondfragment, Noordeinde 140. trische, harmonische rangschikking van voorheen, makten plaats voor intieme bekoring, geestige dartele versieringen en grillig gebogen hoofdlijnen. Het geheel kenmerkt zich nu spoedig door beuzelachtigen en wuften opsmuk. Wanden, plafond en schoorsteen gaan zonder bepaalde grens in elkaar over. Zij worden met een sierlijk afgerond profiel afgezet en met kunstvaardig, vol zwier bewerkt beeldhouw werk uit de hand versierd. Bij de samenstelling hiervan wordt met de eischen van het materiaal dikwijls geen rekening gehouden en wordt het ornament er eenvoudig tegen geplakt. De onsymmetrisch aangebrachte versieringsmotieven zijn aan de natuur ontleend, als bloemen, schelpen, acanthus bladeren, vogels, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 161