T [79 K/ Q/!tClirC Je fcv Aw/zeP Ville do la Haye, plaats „Ter Navolging” de aandacht, als zijnde een der eerst aan gelegde kerkhoven in de open lucht hier te lande. Niet van belang ontbloot achten we het thans over te gaan tot het geven van een beeld der residentie in 1812. Wij beginnen met een en ander te ontleenen aan Hurau’s dagboek, 2) hetgeen deze met een wandeling door de stad in volgorde van hare wijken aantoont. Met hier en daar een toelichting geven we hem thans het woord. Wijk B. In het Westeinde z. z. van de Lorrestraat nu de Assendelftstraat tot het slop van de drie boeren sedert 1882 Warmoezierstraat stonden even voorbij eerstgenoemde straat drie voorname huizen, welke sedert eenige jaren voor kazernen gediend hadden, eerst voor ’s konings gardes en daarna voor andere troepen, Wijk A. Aan den Noprdwal van de Stinksloot gedempte sloot tot de molens stonden de huizen en stallen, welke voor het meeren- deel door ruiters bewoond waren geweest, ledig, evenzoo de huizen aan de westzijde van het Kortenbosch tegenover den tuinmuur tot aan de stadsschool. J) M. S. tome II p. 1214, Rijksarchief. 2) Gemeentearchief van ’s-Gravenhage, (bibliotheek.) ’S-GRAVENHAGE IN l8l2. OBJET. den Haag. A? Briefhoofd van den Maire van Monsieur de StassaïtAuditeur au Conscil d'ElatBaron dc TEmpircChevalier de la Legion d’Honncur et de TOrdrc du Mérite Civil de BavièreBrèfèt des Bouches de. la Mens-. ï8ï L A H AVE. d’nr.lrr <Je sortie. Z.,r le *- p 1; ri 1. mm si nu «rentree. ArrontlisseineT DE Bepanse a la leffre du Pieces h l'appui. 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 187