Wijk K. Op de Hofsingel had men een huis het „Kasteel van Namen” genoemd, afgebroken en de grootste huizen stonden ledig. In het Hofpoortje was het „Wijnhuis de Drie Haasjes” waarin vroeger het hoofdkwartier der Oranjepartij gevestigd gesloopt en de voormalige stallen van den stadhouder stonden verlaten. In het gebouw op den N.-hoek van het Buitenhof waar het Kabinet van Zeldzaamheden van den stadhouder was gevestigd geweest dat na de omwenteling naar Leiden werd overgebracht werd nu de Departementale School van de Maatschappij tot „Nut van het Algemeen” gehouden thans de Bureaux van het Kadaster In de „Koningstaf’ van dien vorst thans het gebouw der Postspaarbank had de wacht der Gendarmerie intrek genomen. Niets had wel grooter verandering ondergaan dan het Binnenhof. Verscheidene kleine woningen aan de Grenadierspoort waren afge broken, al de gebouwen voorheen in gebruik der hooge collegiën benevens die van het stadhouderlijk kwartier waren ledig en uit gebroken. Laatste had kort geleden voor een gedeelte gediend voor Pupillenschool (1808—Ti) waarvoor de galerij aan de w z. gedeel telijk was toegemetseld met vensterramen. x) Van de Groote Zaal welke bij slechte weersgesteldheid tot exercitielokaal voor de Pupillen had gediend 2) was de voorpui weggenomen. 8) Ook waren eenige vertrekken waarin voorheen de Staten-Generaal vergaderde, gereed gemaakt voor het Tribunaal Toen Koning Lodewijk in 1808 zijn residentie naar Amsterdam ver plaatste werd het Binnenhof aan het Departement van Oorlog overge dragen. Alle geschilderde doeken, spiegels, vele schoorsteenmantels, boiserieën, ornamenten en andere versierselen werden toen in het Stad- houdershof uitgebroken en naar Amsterdam overgebracht, waar zij ge borgen werden in een pakhuis der voormalige O. I. Compagnie. Enkele dezer doeken, boiserieën enz. werden herplaatst in het toen tot Koninklijk Paleis ingerichte Stadhuis op den Dam; waar al het overige gebleven is kan geen antwoord op worden gegeven. C. H. Peters. De Landsgebouwen te ’s-Gravenhage, I, blz. 40. 2) De Onder-prefect De Gestas aan den Gouverneur-Generaal Lebrun 19 Augustus 1811. Papieren Prins Stedehouder, portefeuille N". 25 R. A. 3) Hier wordt naar alle waarschijnlijkheid bedoeld het voorgebouw. Vergelijk figuur 44 en 54 in de „Beschrijving van de Grafelijke Zalen op het Binnenhof” 1907. ’S-GRAVENHAGE IN l8l2. 182 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 190