r8_|. I B Rapport van den maire Van Schinne 21 Juni 1812. Papieren Prins Stedehouder. Portefeuille No. 25. Rijksarchief. 3) Copie brief van De Stassart aan den Minister van Oorlog, 25 Juni 1812. Papieren Prins Stedehouder. Portefeuille No. 25. Rijksarchief 3) De Stassart aan Lebrun, 25 Juni 1812. Papieren Prins Stedehouder. Portefeuille No. 25. R. A. terwijl de kosten van inrichting geraamd waren op 275.000 francs. De ongeschiktheid van het Binnenhof voor militair hospitaal bestond hierin, verklaarde de prefect De Stassart dat het stilstaand water van den Hofvijver nadeelig was voor zieken en wel op advies van Prof. Brugmans, rector van de Leidsche Hoogeschool en Inspecteur- generaal van den Geneeskundigen dienst, alsmede alle geneesheeren. Voorts herinnerde de prefect er aan dat de Stadhouder en koning Lodewijk er het paleis liever niet bewoonden wegens de vochtig heid. 2) Toen de zaak ernst werd bracht zij eene onrust onder de ingezetenen te weeg 8) en welke pogingen De Stassart en het Gemeentebestuur aanwendden het Binnenhof in zijn ouden toestand te laten, niets mocht baten. Om nu terug te keeren tot de verdere bespreking van Wijk K dient dat er verder in dit stadsgedeelte een huis op de Singel aan de Hofpoort bouwvallig en daardoor onbewoonbaar was; de huizen naast de Groote Zaal waren onbewoond. In het Huis van Bruns- wijk in de Lange Poten waar de Hertog van Brunswijk Wolfen- buttel woonde, den veldmaarschalk in Nederlandschen dienst ten tijde van Willem V vond de trekking der Hollandsche loterij plaats. Op de Prinsessegracht bij de Heerengracht was een groot oud huis gesloopt en tot een tuin gemaakt, aan de z.z. van de Casuariestraat eveneens een groot pand, terwijl ten n. z. het ge bouw dat voorheen onder de Fransche comedie bekend stond onder den moker was gevallen. Hier verrezen de tegenwoordige stallen van De Greef. Nog onbewoond was het terrein, hoek Casuarie straat—Prinsessegracht, waarop voor dertig jaren het hotel van Frankrijk afbrandde. Die brand vond plaats in den nacht van 26 op 27 Maart 1782; naderhand verrees op dat terrein de St. Antonius- kerk. In het Korte Voorhout stond een der groote huizen aan de z.z. ledig en de comedie bevond zich sedert eenige jaren (1804) in het paleis dat de Prins van Nassau Weilburg liet bouwen. Het voormalig Logement van Amsterdam van 1853—1902 diende ’S-GRAVENHAGE IN l8l2. I I I '1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 192