r, bij het Spui Wijk Q. Van de brouwerij „de Ooievaar” op de Houtmarkt, die reeds verscheidene jaren stilstond, waren de daarachter gelegen ge bet Voorburgstraatje en tot tuin gemaakt. Wijk M. Op den hoek aan de w.z. van waren verscheidene kleine huizen afgebroken het tot Rijksarchief was in gebruik genomen door het Tribunaal sedert het van het Binnenhof had moeten verhuizen. Voorts was het voormalige Logement der O. I. Compagnie op Bleijenburg waar in 1879 de H. S. school verrees aan de gemeente geschonken, die er de armeninrichting in vestigde. In de naburige Heerenstraat telde men een groot huis minder door sloping. Wijk N. Op de Stille Veerkade aan de n.z. bij de Paviljoens- gracht was een huis uitgebroken en tot pakhuis ingericht. Het Leprozenhuis nabij den Rijswijkschen straatweg, dat eerst tot een hospitaal in gebruik was, diende nu tot kazerne. Dit gebouw bevond zich tusschen het Zieke en de Bocht van Guinee. Wijk P. Twee huizen op de Schedeldoekshaven z.z. waren met den grond gelijk gemaakt. Wijk O. Op de Bierkade tusschen het Spui en de Bierstraat vertoonde zich een huis voor ’t grootste gedeelte afgebroken. Wijk L. In het huis van den generaal Van Maasdam op de Fluweele Burgwal waar eerst voor eenige jaren een kazerne gevestigd was en daarna een hospitaal, stond nu ledig. Het is niet na te gaan waar dit huis zich bevond; echter in Baake’s Journaal2) vonden we aangeteekend dat er den 3isten December 1812 „120 zieken naar het Binnenhof overgebracht werden in het gewezen kwartier van den Stadhouder. Volgens het journaal van Baake (Gem. Bibliotheek van den Haag) moet Van Stockum zich vergissen in zijn ,,’s-Gravenhage in den loop der tijden” door het Huis van Maasdam als het tegenwoordige Vendu- huis aan te wijzen. 2) Gemeente-archief ’s-Gravenhag, (bibliotheek). ’S-GRAVENHAGE IN l8l2. I85 I t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 193