III. NOTULEN dei- Vergaderingen van den Provisioneelen Raad van de Stad den Haag, 17—19 November 1813. Woensdag den 17 November 1813, ’s morgens ten 12 uuren. Present de Heeren: Mr. J. Slicher, Mr. W. ’t Hoen en Mr. A. Bachman. varia over 1813. Vorengemelde Heeren zich geconstitueerd hebbende als een pro- visioneele Raad tot bewaring van rust en order binnen deze stad, Is geresolveerd den afgetreden Heer Maire te verzoeken om een extract uit deszelfs verbaal wegens het voorgevallene tusschen zijn Ed. en de Leden der geconstitueerde vergadering. Zijnde vervolgens besloten om bij den ontvangst van dit extract daarvan in de notulen dezer vergadering melding te maken. Voorts is door de vergadering goedgevonden uit hoofde van de plaats gehad hebbende omstandigheden tot het doen eener afkon diging waarin ten sterkste aan alle ingezetenen wordt bevolen zich stil en vreedzaam te gedragen en geene beledigingen hoegenaamd te plegen, zijnde deze publicatie behoorlijk gepubliceert en geaffigeert. Is gelezen eene missive geteekend door de Heeren F. van der Duyn van Maasdam, G. K. van Hogendorp, C. Repelaar van Driel, F. D. Changuion, F. C. de Jonge, ter geleiden van eene proclamatie in dato 17 dezer waarin wordt bekend gemaakt dat ten huize van den Heer Gijsbert Karei van Hogendorp op Donderdag 18 November des middags ten twaalf uuren eene bijeenkomst zal plaats hebben van de voornaamste Leden en Ministers van de oude Regering ten einde voor te komen de gevolgen welke eene regeringloosheid zoude hebben, bevattende deze missive dat den Heere Leopold Grave van Stirum gemagtigd is om op te treden als Gouverneur van den Haag en dat gemelde Heer zal werkzaam zijn in naam van Zijne Hoogheid en eindelijk dat de Oranjevlag aanstonds 224 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 232