Vergadering gehouden op Vrijdag den 19 November 1813. praesent alle de leden. informatie terwijl dezelve deze notulen. De Vergadering geopend zijnde is gelezen eene missive in de Fransche taal van den Heer Bibliothecaris Flament kennis gevende van het overlijden van den onder-bibliothecaris Millies. en is deze missive aangenomen voor notificatie. Zijn gelezen twee missives van de Heeren F. van der Duyn van Maasdam, O. Repelaer van Driel, G. K. van Hogendorp in ant woord op de missive van dezen raad in dato i8en dezer, zie de notulen van dien dag, welke missives zijn aangenomen voor zijn gedeponeerd onder de bijlagen van Gelezen eene missive van de Maire van Amersfoort in dato 16 dezer inzendende een extract uit het vonnis betrekkelijk Johannes Kok aldaar over vagebondage in hechtenis genomen. De Heer van der Goes berigt dat in de afgelopene nacht alles rustig was afgelopen. De Heer van Goens suppediteert aan de Vergadering een memorie wegens de recherches nopens het gevonden geld aan het huis van de Heer Molière, behorende aan het thans verlatene bureau van ’t octroy van de Controleur principal Durand. Door de koopman in meubelen P. de Mey is aan deze Vergadering geëxhibeerd de aan hem op gisteren verleende qualificatie aan den Fleer Gouverneur-Gen. ten einde acces te verlenen tot de meubelen zig in het huis van den onderprefect bevindende op hetwelk is gesteld een approbatie getekend door den provisionelen Gouverneur, en is dienvolgende den klerk Oosthoek gequalificeerd om met gemelde de Mey de goederen ingevolge de lijst over te nemen. i) Hier blijkt dat de heer J. van Hees v. Berkel ook deel uitmaakte der Prov. Regeering. Hij deed dat echter waarschijnlijk eerst sedert den 18, terwijl het niet zeker is of hij na den 21 bleef. Vergadering des avonds ten 6 uuren. Praesent alle de Leeden. except de Heer van Hees1). VARIA OVER 1813. 229

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 237