Volgens de stadsrekening hadden trouwens de de Fransche politie ambtenaren nog op 16 Nov. hun tractement tot ultimo December ge- ind; het was dus vreemd dat Lejeune niets zou bezitten. Is gelezen eene missive van den Commissaris van Politie Le Jeune geschreven in de Fransche taal in dato 19 dezer daarbij opgevende dat door de voorgevallen verandering in den Haag en de genomen maatregelen hij dacht zijne functiën waren vervallen, dat hij zich zonder order noch informatiën van zijn suppr. bevondt, dat hij ver langde van deze vergadering eene officiëele justificatie om naar Frankrijk terug te keeren, die hem zou kunnen justificeeren, en eindelijk dat hij geen geld bezat en mitsdien verzogt aan hem eene somrne van drie honderd guldens te lenen ten einde zijne reize te kunnen vervorderen. Is besloten aan denzelve eene missive te depecheren in den geest als zijne behelsde, houdende dat deze vergadering provisioneel bijeen gekomen was om de rust en order te herstellen mitsdien gene authorisatie tot vertrek nog ontslag te kunnen geven, dat er gene termen waren zijn verder verzoek om geld te voldoen. VARIA OVER 1813. 230 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 238