247 de Wed. J. Pistor, 36- (Op den brief is aangeteekend den Kastelein in ’t Bossche veerhuis is zeer serieuselijk hier over onderhouden. (Ingekomen Brieven Prov. Best. 1813.) (w.g.) Vrijdag comm, van oorlog. (Onder stond:) John Sandford, Captain Royal Marins His Majestys Norge. (Docum. t. d. Stadsrekening 1813). 24. 78.— 32-- 1.16 2.4 12. 8.- 206. Gezien bij den onder-commissaris van Oorlog en gecertificeerd. (vn.g.) Vrijdag. B. Brief ingekomen bij het Piov. Bestuur van den Haag i. d. 4 December 1813. Edelachtbaar e Heer en! De Engelsche officieren welken gister zijn geinquartiert in het Bossche Veerhuis, beklagen zich van met de uiterste verrachting behandelt te zijn geworden en ik heb mij verplicht geacht UwEd Achtbaare hiervan te informeren, daar ik overtuigd ben dat zodanige handelwijze zoo zeer strijdende is met de gezindheid van UwEd. Achtb. als met die van het Gouvernement. Ontfang Edel Achtbaare Heeren de verzeekering mijner Eer biedige hoogachting. C. De Raad der Gemeente den Haag Debet aan Logementhoudster in de Gouden Leeuw. Zes officieren van den 3 December tot 5 December, 2 dagen ontbijt, diner en soupé a 3 guld twee officieren van den 3 Dec. tot 7 Dec. 4 dagen ont bijt, diner en souper a 3 guld 26 flesse port wijn a 3 guld 16 flesse witte wijn a 2 guld 6 kruiken bier 8 flesse jenever met zuiker 16 glase melk met zuiker 2 daagen vuur op zes kamers 4 daagen vuur op 2 kamers VARIA OVER 1813. w w V n 12.—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 255