t bekende Graaf van Limburg Stirum, een der mede grondleggers van Nederland’s onafhankelijkheid, en Secretaris E. J. A. Graaf van Bylandt, later Commissaris des Konings in Overijssel, Voorzitter van de Eerste Kamer en Lid van den Raad van State. Een der redenen voor deze oprichting was, dat men aan de vertegenwoor digers der vreemde mogendheden in de Residentie de gelegenheid wilde geven, lid te worden van een club, waar zij eene aangename verpoozing konden vinden en tevens in gezelschap van hun Haag- sche kennissen de sport konden beoefenen. De schietsport was toen in de mode; was eigenlijk de eenige sport en nog niet verdrongen door het golf- en lawn-tennis spel. Deze voorkomendheid der Haag- sche Heeren werd op hoogen prijs gesteld. Reeds in een der eerst volgende bijeenkomsten in Juli 1835, die o. a. werd bijgewoond door Prins Albert van Pruisen, werd er gestemd over verschillende buitenlandsche Pleeren, die zich voor het lidmaatschap hadden op gegeven n.l.Prins Heinrich von Reuss en den Hertog van Saxen Weimar, den Deenschen Gezant Baron de Selby, den Pruisischen Gezant Graaf von Lottum en den Secretaris Graaf von Arnim en Prins Dolgorouki uit Rusland. Eens in de week hadden de bijeenkomsten plaats en werd er geschoten van 2 tot 6 uur op de schijf in het zeeduin nabij het Badhuis. De politie scheen vol vertrouwen in de schietkunst van de heeren, immers de Referendaris-Directeur van Politie schreef onder dagteekening van 15 Juli 1835: „Den Directeur van Politie in het volle vertrouwen dat de Heeren schutters de meeste voor zorgen zullen nemen, dat in de rigting van het schot precautie tot voorkoming van ongelukken genomen wordt, bestaan er bij de politie geene redenen, zich tegen dat voornemen te verzetten”. Behalve op de schijf werd iedere week geschoten op de vogel waarvoor groote belangstelling bestond. Zoo werd in de bijeen komst van 22 Augustus 1835 vastgesteld: „II a été résolu par la majorité des voix qu’on ne gagnera la poulle qu’en ayant au moins tiré 5 points, c. a. d. produit du nombre de coups a tirer dans la poulle multiplié par 5 en chaque coup et qu’en cas que la poulle n’est pas gagnée la moitié des contributions est au profit de la caisse l’autre moitié ajoutée a la poulle suivante.” De notulen van iedere wekelijksche bijeenkomst werden gehouden in het Fransch ten gerieve van de buitenlandsche leden. ïk HET HAAGSCHE SCHERPSCHUTTERSG1LDE PETIT ST. HUBERT. 253

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 261