255 bekende Nederlanders, die van de oprichting af of kort daarna Lid van het Gilde waren mogen nog vermeld worden: L. N. Baron van der Goes van Dirxland, Opperschenker des Konings en Minister van BinnenlandscheZaken, R. Baron FagelOpperstalmeester desKonings en Minister van Staat, Generaal Jhr. Klerck Chef van het Militaire Huis des Konings, F. A. Graaf van der Goltz Commissaris-Generaal van Oorlog, F. Baron de Koek, Directeur van het Kabinet des Konings en Minister van Staat, W. Baron Sloet van Toutenburg, Opperhoutvester, Jhr. H. A. van Karnebeek, Vice-Admiraal en Adjudant des Konings. In dit jaar 1842 werden de wekelijksche bijeenkomsten bijna geregeld bijgewoond door H.H. K.K. FI.H. Prins Alexander der Nederlanden en Prins Hendrik der Nederlanden. Het uur waarop men bijeenkwam was om de beurt 2 uur en 6 uur ’s namiddags. In de vergadering van 22 December 1842 werd tot President gekozen Prins Alexander der Nederlanden en o. a. als Lid aangenomen Graaf de Gyldenstolpe, Gezant van Zweden en Noorwegen. Sedert dien werd op bijna alle bijeenkomsten behalve de gewone prijzen nog een prijs verschoten, die Prins Alexander voor dit doel be schikbaar stelde, terwijl ook de Erfgroothertog van Saxen Weimar geregeld medekampte naar den prijs. De vergaderingen hadden plaats in het paleis van Prins Alexander. In 1844 werden o. a. als leden aangenomen de heeren Baron Mollerus, Kamerheer desKonings, J. Hudson, zaakgelastigde van den Koning van Engeland en Baron von Kübeck, secretaris van Oostenrijk. Om een kijkje te nemen op zoo’n schietdag moge hier het proces verbaal volgen van een paar bijeenkomsten. Hieruit blijkt, dat er heel wat prijzen verschoten werden, dat de heeren in rijtuigen werden afgehaald van de Witte Sociëteit en de Club en dat de dag bèsloten werd met een gemeenschappelijken maaltijd. Reunion de mercredi 27 Novembre 1844 a une heure de l’après midi chez Kloet. Cloture des Reunions de l’année 1844. Grand Tir et Prix a la cible et a l’oiseau. Présents: S. A. R. Ie Prince Alexandre des Pays-Bas, Everard, Schovel, M. Alting Siberg, VerHuell, Worbert comte de Wassenaer, de Koek, Baron de Nicolaï, Gestema, P. Alting Siberg, Mollerus, Baron Sloet, Lighten velt, Arriens, Baron van Verschuer et Hudson. HET HAAGSCHE SCHERPSCHUTTERSGILDE PETIT ST. HUBERT.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 263