Art. i der Statuten bepaalde het maximum aantal leden op 40. II a été décidé que le nombre de 40 n’est applicable qu’aux personnes domicilié a la Haye. Les membres du corps Diplomatique pourront être admis ensus de ce nombre. Une Commission de trois membres a été nommé: Messieurs Hooft, Mollerus et Tindal pour regler les intéréts du Tir chez Kloet et ceux du nouveau Tir chez Pégorier desquels elle fera son rapport le 7 avril chez Mr. Everard. II a été fixé que les Tirs chez Pégorier auront lieu le mercredi a deux heures a commencer le 24 avril et deux fois par mois chez Kloet. Les Tirs de prix auront lieu chez Kloet. Le Secretaire est auto- risé a accepter l’invitation re^ue par la circulaire du 25 février 1850 No. 1 de la part de Sa Majesté. In de bijeenkomst van 21 December 1850, waarop het prijzen concours plaats had, schonk Prins Hendrik aan het Gilde een vaandel en insignes voor de leden. Na afloop van het concours namen Prins Hendrik en de leden deel aan een diner bij Paulez om 5 uur. Dit vaandel, versierd met de eeremedailles welke het Gilde op concoursen behaald heeft, staat thans nog in het schiethuisje op het duin, terwijl de leden nog altijd op hunne bijeenkomsten de zilveren insignes met het Haagsche wapen dragen. De vergaderingen hadden steeds plaats ten paleize van Prins Hendrik. Den 27sten Juni 1851 had het concours van schietgezelschappen plaats op het Loo, waartoe Z. M. de Koning ook Petit St. Hubert had uitgenoodigd. Om het Gilde te vertegenwoordigen waren afge vaardigd de heeren Everard, Baron Mollerus, Sir Elliot, Baron van Neukirchen en Worbert Graaf van Wassenaer. Het Gilde had het geluk den eersten prijs te behalen en ontving van den Koning een grcoten zilveren beker, welke thans in bruikleen is afgestaan aan het Gemeentemuseum en op de jaarlijksche diners van het Gilde op tafel prijkt. Ter eere van deze overwinning bood Prins Hendrik der Nederlanden aan de deputatie van St. Hubert, die de eer van het Gilde zoo krachtig had verdedigd, op 14 Januari een diner aan in het Hotel de l’Europe, tevens om de zilveren bokaal te inaugu- reeren. Tot leden werden in deze jaren behalve de reeds genoemden, I I 260 HET HAAGSCHE SCHERPSCHUTTERSG1LDE PETIT ST. HUBERT.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 268