o. a. nog benoemd de latere Grootofficier en Hofmaarschalk des Konings W. C. Baron Snouckaert van Schauburg wiens beide zoons mr. dr. R. Baron Snouckaert van Schauburg en G. Ch. Baron Snouckaert van Schauburg in lateren tijd eveneens leden werden, en van wie de laatste thans Ceremoniemeester en Thesaurier van de Koningin, Ondervoorzitter is geweest en thans nog Lid is, verder de niet lang geleden overleden Opperkamerheer van Hare Majesteit, K. J. G. Baron van Hardenbroek van Bergambacht en de latere Gouverneur des Prinsen van Oranje, Lid van de Tweede Kamer en Vice-Admiraal Jhr. F. de Casembroot en de Minister van Staat Jhr. J. J. Rochussen. Het Gilde nam in deze jaren herhaaldelijk deel aan schietcon- coursen en organiseerde ook zelf wedstrijden op de banen van St. Hubert. De medailles, die thans het door Prins Hendrik gegeven vaandel versieren getuigen, dat de leden van het Gilde lang niet onverdienstelijk de schietkunst beoefenden. Koning Willem III, die als Prins van Oranje een trouw bezoeker van de bijeenkomsten geweest was, bleef steeds door het uitloven van prijzen en medailles belangstelling toonen in de verrichtingen van het Gilde. Aan den gezamenlijken maaltijd, welke 6 Mei 1854 na afloop van het concours plaats had in het Hotel de l’Europe en waaraan werd deelgenomen door Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, deelde de Voorzitter mede dat het H. K. H. Prinses Hendrik behaagd had Beschermvrouwe van het Gilde te worden. In de vergadering van n April 1855, welke ten Paleize van Prins Hendrik gehouden werd, deelde de Voorzitter mede, dat voor het jaarlijksch concours, dat bepaald werd op 5 Mei d. a. v., prijzen gegeven werden door Z. M. den Koning, door Prins Hendrik en door Prinses Hendrik en dat genoemd concours zou besloten worden met een pic-nic in het Hotel de l’Europe. In deze vergadering werd besloten tot verbetering van het schiet- lokaal, waarvoor de benoodigde gelden verkregen werden uit vrij willige giften van de leden en f 100.van Z. M. den Koning. Verder werd o.a. medegedeeld dat „par suite d’une demande adressée par 1’administration de Ja Société (St. Hubert) a Sa Majesté le Roi le Ministre des Finances lui a concede un terrain suffisant pour les exercises du TirJ’. Bij Kloet had 5 Mei het concours plaats in tegenwoordigheid van HET HAAGSCHE SCHERPSCHUTTERSGILDE PETIT ST. HUBERT. 2Ól

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 269