Z. M. den Koning en Prins Hendrik en waaraan werd deelgenomen door de heerenSchonstedt, Jhr. de Casembroot, Bagelaar, Baron van Westreenen, Baron van Pallandt, Jhr. van der Goes, Ridder van Rosenthal, Baron van Tuyll van Serooskerken, Everard, Baron von Neukirchen gen. Nijvenheim, Baron de Constant Rebecque, Baron von Doblhoff, Gezant van den Keizer van Oostenrijk, Baron Sloet van Toutenburg, Jhr. Hooft, Baron van Goltstein, Jhr. May, Baron Taets van Amerongen, Jhr. Hovy, Baron van Burmania Rengers, Jhr. VerEIuell en Baron von Steinberg (Gezant van den Koning van Hanover). Het concours werd besloten met een diner in het Hotel de 1’Europe. Een verzoek van het Gilde „St. Hubert” thans genaamd „Groote St. Hubert”, om ook van de oefenplaats van Petit St. Hubert bij Kloet gelegen in de zeeduinen achter de Sprank van het Kanaal gebruik te mogen maken, werd welwillend toegestaan. Als lid werden o.a. aangenomen Graaf von Thun und Hohenstein Secretaris van Legatie van den Keizer van Oostenrijk, M. Graaf van Limburg Stirum, Kamerheer des Konings, Baron van Heeckeren van Enghuizen, Kamerheer van de Koningin, Don Raphael Jabat, Gezant van Spanje en de Prins von Sayn-Wittgenstein. Den 29 Augustus 1855 nam het Gilde o.a. vertegenwoordigd door Prins Hendrik, deel aan een concours te Frankendaal bij Amsterdam. In de vergadering van 8 Maart 1859 deelde de Voorzitter mede dat het Z. K. PI. de Prins van Oranje behaagd had gewoon lid van het Gilde te worden. De Prins van Oranje ter vergadering ten paleize van Prins Hendrik aanwezig zijnde werd door den Presi dent welkom geheeten. In deze vergadering werd o.a. tot lid be noemd Generaal von Mansouroff, Gezant van Rusland. Den 9 April i860 had eene buitengewone vergadering plaats ter bespreking van de feestviering ter eere van het 25-jarig bestaan van het Gilde. Besloten werd aan Z. K. H. Prins Hendrik ter her innering aan dat feest een medaille aan te bieden. De Voorzitter deelde mede dat Z. M. de Koning een zilveren bouloir had ge schonken en de Prins van Oranje schonk bij deze gelegenheid aan het Gilde een bokaal, bestemd voor de feesten en diners van het Gilde. Als lid werd aangenomen in de vergadering van 18 April, de latere Voorzitter A. F. R. C. Baron van Haersolte van den Doorn, en in de vergadering van 28 April A. Baron van Pallandt, R. Baron I 2Ó2 HET HAAGSCHE SCHERPSCHUTTERSGILDE PETIT ST. HUBERT.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 270