vergoeding kon worden weggenomen en eene nieuwe bepaling had gemaakt, waarbij het schiethuis door de Gemeente zal worden over genomen tegen een waarde te bepalen door drie schatters, waar van twee te benoemen door partijen cn een derden door die beiden. Op het concours van 29 October 1874, het laatste op de oude banen, nam Z. K. H. de Prins van Oranje het woord en wees bij het uitreiken van de prijzen op de genoegelijke uren, die men op deze plek, waar men nu het laatst tezamen was, had doorgebracht en stelde voor eene photographic van dit oude schiethuis te doen nemen en dit in het nieuwe tot een aandenken te bewaren. Verder gaf Z.K.H. den wensch te kennen het 40 jarig bestaan van het Gilde zoo feestelijk mogelijk te vieren, terwijl Z. K. H. het voornemen had, de muziek, die er bij noodig zou worden geacht, te bekostigen. In de vergadering van 20 Maart 1875 deelde de voorzitter mede dat het schiethuis gereed was. De kosten waren echter tegenge vallen en er bleek een tekort te zijn van f 1500, waarvoor het bestuur een nieuwe geldleening had willen sluiten. Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, de handelingen van het Bestuur goedkeu rende, vond een nieuwe leening echter te bezwarend en gaf daarom de ontbrekende f 1500 aan het Gilde ten geschenke. De President betuigde daarop Z. K. H. namens alle leden innigen dank voor deze koninklijke gift, een zoo sprekend bewijs van warme belangstelling, van innige sympathie voor de vereeniging; namens het Bestuur, dat reeds dadelijk bij zijn optreden zooveel steun bij Z. K. H. had ge vonden en nu in plaats van financieele bezwaren zoo’n heugelijke tijding mogt verkondigen en ook namens het nieuwe Bestuur, dat straks verkozen zou worden en zich nu niet meer in finantieele banden bekneld zal voelen. Ontbraken hem de woorden om aller dankbaarheid genoegzaam uit te drukken, hij kon Z.K.H. de ver zekering geven, dat allen, Bestuur en leden zooveel mogelijk zullen medewerken tot den bloei der vereeniging. Het „Leve de Prins Beschermheer” klonk toen met enthousiasme en herhaaldelijk uit ieders mond en schonk den leden de gelegenheid hun vol gemoed uit te storten in een kreet van dankbaarheid. Vervolgens werd besloten, dat de inwijding van het schiethuis en baan zou plaats hebben op Zaterdag den 17e" April ten een ure. Het Bestuur zou Z. M. den Koning uitnoodigen deze plechtigheid met Hoogstdeszelfs tegenwoordigheid te willen vereeren. Dien dag 14 HET HAAGSCHE SCHERPSCHUTTERSGILDE PETIT ST. HUBERT. 269

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 277