- het op dien deze feestelijke menige dronk werd op het heil de Vereeniging ingesteld. De aan het Gilde het geluk mocht het 50-jarig bestaan de zilveren eereketen van den Vorstelijken Beschermheer door een gouden te vervangen. In de vergadering van 25 Maart 1876 werd aangevangen met de eerste uitloting van een aandeel. Twee en dertig nummers werden in een vaas geplaatst en door Z. K. H. Prins Hendrik der Neder landen er een nummer uitgetrokken. Hierop verzegelde de Prins met eigen cachet de vaas., die daarop in het Paleis gedeponeerd werd. (De laatste uitloting had plaats in 1894 waarmede de schuld van het Gilde gedelgd was. De meeste leden volgden het voor beeld van Prins Hendrik, die bij uitloting van Hoogstdeszelfs aan- deelen de gelden aan het Gilde ten geschenke gaf). Den 26 Mei 1877 werd nog door Prins Hendrik van dag plaats hebbend concours en aan den gemeenschappelijken maal tijd in het Hotel de l’Europe deelgenomen; dit concours was het laatste, waaraan de Hooge Beschermheer van St. Hubert, wiens hart zoo warm voor het Gilde klopte, deelnam. In de vergadering van 3 Mei 1878 werd nog besloten om Prins Hendrik ter gelegen heid van zijn tweede huwelijk, een geschenk aan te bieden en werd inderdaad op den 5en September 1878 door eene Commissie dit huldeblijk van het Gilde, bestaande uit een zilveren bloemencoupe style renaissance, met geëmailleerde wapenschilden en tenanten en relief en voorstellingen in niellé gravure aan Hunne Koninklijke Hoogheden aangeboden, bij welke gelegenheid Prins Hendrik te kennen gaf, dat het Mevrouw de Prinses aangenaam zou zijn Be schermvrouwe der vereeniging te worden. En reeds in de verga dering van 21 Maart 1879 moest de Voorzitter woorden van hulde wijden aan de nagedachtenis van den onvergetelijken Prins Bescherm heer, die gedurende een lange reeks van jaren zooveel voor het prijzen van Prins Hendrik en den Prins van Oranje en den prijs van wijlen Prinses Hendrik, bood ook Prins Frederik der Neder landen ter gelegenheid van het vieren van het 40-jarig bestaan een prijs aan. De prijzen werden uitgereikt door Prins Hendrik onder wiens voorzitterschap een gemeenschappelijke maaltijd in het Hotel de l’Europe plaats had. De zaal was voor gelegenheid passend gedecoreerd en van den Prins Beschermheer en van heer Völcker uitte den wensch, dat beschoren worden bij viering van i I 272 HET HAAGSCHE SCHERPSCHUTTERSGILDE PETIT ST. HUBERT.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 280