Op tafel prijkten de 3 oude bekers van het Gilde en na voor lezing van een telegram aan H. M. de Koningin en aan Z. K. H. den Prins der Nederlanden, werd in verschil lende redevoeringen het feest herdacht, hetwelk het Gilde vierde. De traditioneele dronken werden uit de bekers gebracht, waarbij een der oudste en bekwaamste scherpschutters van het Gilde, Mr. W. W. Wichers Wiersma, uitlegde de hieroglyphen die op de bekers voorkomen, en de Ondervoorzitter een op hem uitgebrachten toast in een keurige improvisatie op rijm beantwoordde. De wensch werd uitgesproken, dat aan het Gilde nog een lang en vruchtbaar leven zou beschoren zijn. voor behalve de gewone prijzen nog meerdere extra prijzen waren beschikbaar gesteld, Z. K. H. de Prins der Nederlanden had ter eere van deze feestviering uitgeloofd een prijs bestaande uit twee groote zilveren kandelaars. De gelukkige winner was Majoor Jhr. van der Goes. Na het concours vereenigden zich de leden aan een gemeenschappelijken maaltijd in Restaurant Royale onder Voorzitter schap van Baron van Wassenaer van Rosande, die mededeeling deed van het volgend telegram „Baron Wassenaer van Rosande, Voorzitter Scherpschuttersgilde Petit St. Hubert, Oranjestraat, Haag.” „Het Loo, 4. 6. 1910. „Wilt U zoo goed wezen heden aan diner het Gilde mijne hartelijke gelukwenschen over te brengen op dezen voor U allen zoo gedenkwaardigen dag. Dat het Gilde steeds in bloei moge toenemen is mijn oprechte wensch. Het doet mij leed niet bij U te kunnen zijn. Prins der Nederlanden.” Reeds was het hierbovenstaande geschreven en zelfs reeds gedrukt toen als een donderslag aan helderen hemel het bericht bekend werd, dat Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage een aanslag op het leven van het Gilde beraamd hadden. Nog vóór dat het oogenblik, waarop ik in den aanhef van mijn artikel doelde, is aangebroken, waarop de spade zou gestoken worden in het duin aan het kanaal om een mooi stukje natuur te doen verdwijnen, zal waarschijnlijk het Gilde grafwaarts worden gedragen. In de Raadsvergadering van 17 Maart 1913, hebben Burge meester en Wethouders van ’s-Gravenhage aan den Gemeenteraad 278 HET HAAGSCHE SCHERPSCHUTTERSGILDE PETIT ST. HUBERT. I I if I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 286