aantal rozen. De oranje en rood- wit- en blauwe seinvlaggen van den aanwijzer wisselden elkaar af ten teeken, dat witte of zwarte rozen waren geschoten en de schutters in het schiethuisje namen er nota van met de kalme zekerheid van menschen, die weten, dat van hen niet anders te verwachten is. En wanneer eens een enkele keer uit de kuil het sein kwam, dat een kogel de schijf had door boord niet in, maar vlak naast de roos, dan betrok het gezicht van den schutter en toonde groote verbazing over het onbegrijpelijke hoe zóó een kogel afdwalen kon. Daar op eens verschijnt te midden der schutters een man met ernstig gelaat en gebiedt op strengen toon, dat het schieten zal gestaakt worden, aangezien de kogels in de duinen terecht komen en gevaar opleveren voor de wandelaars. En aan de verblufte schutters maakt hij zich in het volle bewustzijn van de waardigheid van den ambtenaar in de uitoefening van zijn functie bekend als rijksveldwachter. Geen ontkenningen worden door hem aangenomen en het helpt niet, dat de schutters hem willen brengen naar de schijf en hem toonen, dat de roos als een zeef is doorboord door de kogels en dat het dus niet aan te nemen is, dat de kogels van dergelijke schutters zouden vliegen over de schijf naar de duinen, de wijde wereld in. Hij blijft bij zijn bewering zich ten volle bewust van zijn recht en zijn plicht. „Trouwens heeren”, aldus voegt hij hun toe, „het helpt niet of gij mij al tracht te bewijzen, dat het niet mogelijk is, ik ben zeker van mijn zaak, want ik heb een kogel langs mijn oorenhooren fluiten en heb hem opgeraapt in het duin; hier is hij, hij is zelfs nog warm”. En uit ’s mans broekzak kwam inderdaad een kogel te voorschijn, die nog warm was, maar niet van het kruit maar van de zonnestralen, waarin hij zich reeds gedurende vele zomers koesterde in het warme duinzand, want het was een kogel uit een Beaumont-geweer uit de gloriedagen van onze Haagsche schutterij, aan welk soort geweer de St. Hubertus- schutters nog slechts herinneringen hadden uit hun kinderjaren. V I 280 HET HAAGSCHE SCHERPSCHUTTERSGILDE PETIT ST. HUBERT.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 288