3oo J zeker niet veel inwoners van de hofstad, die weten dat deze nog een fraai bronzen beeld verbergt. Ook dit beeld is te danken aan den kunstzin van Willem den tweeden. Toen in het jaar 1845 de graaf Van Nieuwerkerke in Nederland vertoefde .om te overleggen omtrent de maatregelen voor de op richting en onthulling van zijn Willem den'Zwijger, had hij onge twijfeld meermalen het voorrecht van een persoonlijk onderhoud met den Koning. In een dier gesprekken is natuurlijk ter sprake gekomen wat de beeldhouwer nog onder handen had, en daardoor zal Z. M. hebben vernomen, dat hem onder meer was opgedragen een standbeeld te ontwerpen voor René Descartes. Die opdracht was hem gegeven door het stadje La Haye bij Tours, Descartes’ geboorteplaats en inderdaad is het daar ook onthuld; de stad Tours noodigde buitendien Nieuwerkerke een paar jaren later uit het beeld voor haar in marmer te bewerken, en in 1850 kwam ook dit gereed. Maar vóór een dier beide beelden verrees had Koning Willem II reeds beslag gelegd op een bronzen afgietsel van Des cartes’ beeltenis, die Nieuwerkerke hem hoogstwaarschijnlijk in ver kleind model, of misschien alleen in teekening, in 1845 toonde. Reeds den 29en Juli immers kreeg ’s Konings thesaurier den last den graaf Van Nieuwerkerke de som van 3000 gulden over te maken, in rekening op het overeengekomen bedrag voor „het voor den Koning vervaardigde standbeeld van René Descartes”, en den nen Augustus zond hij, op eene tweede lastgeving, dezelfde som als „wederhelft”, zoodat met deze zending de geheele prijs van het beeld was voldaan: 6000 gulden. Dat dit bedrag niet hooger was heeft natuurlijk zijn goede reden: het betrof alleen de vervaardiging van een werk, dat reeds gemodelleerd was en voor Fransche reke ning in brons was besteld. Het beeld was of werd door den Koning bestemd voor versiering van zijn park, waarin hij verschillende beelden had laten opstellen, daartoe zonder twijfel geleid door zijn zin voor het decoratieve van beeldwerken in parken, op stadspleinen, vóór groote gebouwen of, in het algemeen, op ruime, open plaatsen, waar de afmetingen van De overeenkomst van den naam heeft tot de eigenaardige misvatting aanleiding gegeven, dat het beeld voor ’s-Gravenhage vervaardigd werd. OVER EEN PAAR HAAGSCHE STANDBEELDEN. I i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 308