KRONIEK. 1911 4 Jan. 7 27 29 31 5 April. Mei. 7 10 T5 4 Juni. 14 I I7 25 15 van het Nederlandsch Gym- 6 13 Febr. Gouden jubileum van de letterlievende vereeniging „Nieuw- land”, welke voortaan het praedicaat „koninklijke” mag voeren. Gala-bal ten Hove. De gemeenteraad machtigt den Burgemeester om zich namens de Gemeente te verweren, in zake den eigendom v. d. Hofvijver. 3 Maart. Opening van de Tentoonstelling betrekking hebbende op het Internationale Hotelwezen, in den Dierentuin. Aubade voor het Koninklijk Paleis in het Noordeinde ter eere van het koperen kroningsfeest van H. M. de Koningin. H. M. de Koningin ontvangt in audiëntie den baljuw en den kanselier der onlangs opgerichte Nederlandsche afdeeling der Ridders van Malta, teneinde H. M. namens den Prins, groot meester der Souvereine Orde van Malta, het grootkruis van eeredame der orde te overhandigen. De Gemeenteraad neemt aan de verordening voor den Ge meentelijken geneeskundigen dienst. Het 14e wapenfeest van den Kon. officiers schermbond in het Hoofdgebouw v. h. Kon. Zool. Botanisch Genootschap wordt door H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins bijgewoond. Afscheid in de raadzitting van den Burgemeester Baron Sweerts de Landas Wyborgh, die met ingang van den i8en dezer tot Comm. der Koningin in de provincie Zuidholland is benoemd. Het Duitsche luchtschip de „Parseval V” doet van het terrein Duindigt een drietal tochten. Z. K. H. Prins Hendrik ontvangt een deputatie van de Neder landsche afdeeling der Souvereine Orde van Malta tot het aanbieden van het Grootkruis dezer Orde aan Z. K. H. Honderd vijf-en-zeventig-jarig bestaan der firma in bontwerken in de Spuistraat C. L. Arbeiter. Honderd-jarig bestaan v. d. firma Quant &Zn, in de Veenestraat. De Sociëteit „De Vereeniging” viert haar 12de lustrum. De Gemeenteraad stelt vast de verordeningen voor het onder wijs aan zwakzinnigen. Tweedaagsch turnfeest uitgaande nastiekverbond op Houtrust. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel tot vaststelling van het uitbreidingsplan voor de gemeente ’s-Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 312