I 1/ 3o6 KRONIEK. 1912. 4 Jan. 15 22 12 Febr. 11 Maart. Installatie April. 1 ■n 6 Mei. April. 22 L 1 I I V 17 22 27 29 I 7 De Gemeenteraad neemt aan het voorstel van de Schouwburg- Commissie om haar te machtigen met de firma Fellner en Helmer te Weenen in onderhandeling te treden over het in overleg met de Directie der Gemeentewerken opmaken van een definitief ontwerp van een nieuwen schouwburg. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel omtrent den nieuwen verkeersweg Fluweelen BurgwalGroote Markt. De Gemeenteraad verwerpt het voorstel om met wijziging van het Raadsbesluit van 19 Dec. 1910, te besluiten dat het tegenwoordig schouwburggebouw tot 30 April 1913 als zoo danig zal worden geëxploiteerd. De Gemeenteraad besluit tot den aanleg van nieuwe verkeers wegen in de binnenstad (Elandstraat -Groote Markt en Prins Willemstraat Badhuiskade. Opening der Johan Braakensiek-tentoonst. in Pulchri-Studio. De Gemeenteraad neemt aan een motie van het Raadslid De Groot om aan de Gemeente Voorburg geen gas te leveren op de voorgestelde voorwaarden. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel van de Schouw- burg-Commissie om Burgemeester en Wethouders te machtigen namens de Gemeente te aanvaarden de door de firma Fellner en Helmer gestelde voorwaarden voor het opmaken van een definitief schouwburg-ontwerp. Beraadslaging in den Gemeenteraad, in zake de door B. enW. uitgesproken schorsing van den onderwijzer G. H. Wanink. van het nieuwe Raadslid J. H. Warneke. De Gemeenteraad besluit t. d. uitgifte op erfpacht v. gronden gelegen tusschen den Pompstationsweg en den Klattenweg. De Gemeenteraad verwerpt een voorstel van het Raadslid Warneke om den schouwburg open te stellen tot 15 Mei 1912. De Gemeenteraad besluit tot het instellen van een erf- pachtsfonds en tot het vaststellen van eene verordening op dat fonds. Toespraak van den Burgemeester ter gelegenheid van de laatste Raads-bijeenkomst in de tegenwoordige Raadszaal. De Gemeenteraad neemt aan de verordening voor een gemeentelijke hypotheekbank. Merkwaardige zonsverduistering. Toespraak van den Burgemeester, ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Raadszaal in perceel Javastraat. No. 26. Plechtige opening van het nieuwe gebouw van het Neder- landsch Lyceum in de Parkstraat. De Gemeenteraad besluit dat de Gemeente de hoofdtrap met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1913 | | pagina 314