(was geteeckent) Accordeert met sijn principale ter finantie van Hollandt berustende, actum den io February, anno 1677. J. Rosa, (w. g.) J. Lense. S. Comans. 1677. 7-55Ï-34O-- 13.814.266.25 8.980.229.37 J 2.404.365.62 f, 3.803.150.25 3°54-593-I2l 3e 4e 5e 6e ie wijk w w Aldus gedaen, opgestelt, ende gearresteert in den Hage, ende naer optellinge bevonden int geheel te bedragen de somme van twee hondert vijftien duysent acht hondert een en veertich guldens veertien stuyvers, twee deniers, behalven de Tractementen vande griffiers vant Hoff van Hollandt, die alsnoch onbekent sijnde, niet hebben konnen werden uytgetrocken, desen 26 January 1675. N.B. De werkelijke uitkomsten der tellingen over de zes wijken kloppen niet volkomen met de in het cohier aangegevene, waarschijnlijk tengevolge van af- en overschrijvingen. Zij zijn: 345 personen met 343 399 181 344 206 1818 personen met 39.607.944.62l ii7 V V f) V V n n v v J. J. VAN SCHAGEN. F. van der Goes. 2e HAAGSCHE COHIEREN II, (1674).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 127