niet veel, omdat gij aangaande de gesteldheid van mijn hart in het onzekere verkeert, en ik den mij hier verleenden tijd niet be steden mag, om het voor U open te leggen, gesteld dat ik het kon en het de moeite zou loonen. Laat mij U dan rekenschap mogen geven van mijn gevoel voor Constanter. Ik zie in Huygens den waardigen vertegenwoordiger van de Neder landers met hunne schoone gaven en eigenschappen van geest en gemoed. Huygens was een man van onkreukbare trouw en nauwge zette plichtsbetrachting, van een rechtschapen en edel karakter, ver draagzaam (voor dien tijd) en onbekrompen, verstandig en zacht- CONSTANTIJN HUYGENS. II9 Constantijn Huygens in 1651 naar een marmer relief in het Gemeente-Museum, ’s-Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 129