Worp in de inleiding zijner uitgave, dl. I bl. IX. naar des dichters eigen (voor het grootste deel voor ons bewaard gebleven) handschrift bezorgd, en daarin alles bijeengebracht wat Huygens van zijne groene jeugd af tot zijn hoogen ouderdom toe heeft gedicht, zelfs hetgeen hij zelf niet gedrukt wenschte te zien 1). „Door deze nieuwe uitgave heeft Worp een gewichtigen dienst bewezen aan allen, die belangstellen in de geschiedenis van onze literatuur en ons volk. Hier vindt men voor het eerst Huygens’ gedichten chronologisch gerangschikt, voorzien van alle aanteeke- ningen die de dichter zelf er bij heeft gemaakt en van historische toelichtingen, waaronder er vele zijn, die van nauwkeurig en vlijtig onderzoek getuigen. Tal van lijsten en registers verhoogen de bruikbaarheid van deze uitgave, die in hare (negen) statige zacht- olijfgroene banden met soberen gouden rugtitel denzelfden indruk maakt van „deege deeglijckheit” als de auteur, wiens werk zij bevatten”. Deze woorden van Prof. Kalff geven naar waarheid, doch slechts in enkele trekken, weer de groote moeite en den volhardenden arbeid, door den bewerker aan deze standaard uitgave besteed, doch hetgeen er op volgt: „nog altijd missen wij eene uitgave van de duizende(n) en duizende(n) brieven aan en van Huygens”, is niet juist meer, sedert dat Worp zijne schouders ook onder dit werk heeft gezet, en daardoor zich een lauwer te meer met betrekking tot Huygens heeft verworven. Een plan, in 1900 door de Maatschappij der Nederlandsche Letter kunde ontworpen, moest worden opgegeven wegens gebrek aan belangstelling. Het is aan Dr. Worp gegeven geworden, dit grootsche voornemen ten uitvoer te brengenreeds zijn in ’s Rijks Geschied kundige Publicatiën drie 40 deelen met brieven (van 1608 tot 1644) verschenen. Laat ons hopen, dat het aan Worp moge gelukken, ook deze schoone en grootsche taak tot een goed einde te brengen. Hiervan kan hij overtuigd zijn, zijn naam zal in verband met het onderwerp zijner geliefde studie en het voorwerp zijner trouwe zorg en volhardende toewijding steeds met eere blijven genoemd. Er is nog ééne zijde van Huygens’ persoonlijkheid nog slechts vluchtig (in de karakterschets van Potgieter) aangestipt, doch daarop CONSTANTIJN HUYGENS. 133

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 143