138 oorlog verschenen er ook gepatenteerde, soms Betrekkelijk weinig daarentegen vindt men gedrukt over het avon tuurlijke, gevaarvolle leven, dat zij op zee en aan strand hebben geleid bij de uitoefening van hun bedrijf, vooral tengevolge van zeerooverij. Dat daaraan in oude werken zoo weinig aandacht is geschonken en men er als ’t ware over heen glijdt, moet wel toegeschreven worden aan de omstandigheid dat die gevallen van zeeroof van voorbijgaanden aard waren en niet zoo’n algemeenen, geweldigen indruk maakten als een watervloed. Toch zal het voor het leeren kennen van den aard, het karakter van de Scheveningsche bevolking van voorheen, van beteekenis zijn ook daarvan wat meer te weten. Wat wij op dat gebied nu in de laatste jaren in verschillende archieven aantroffen, hebben wij in dit opstel saamgelezen. De Noordzee en vooral de kusten van ons land hebben voor zeeroovers altijd veel aantrekkelijkheid gehad. Reeds toen we nog op de schoolbanken zaten hoorden we herhaaldelijk van de Duin kerker kapers vertellen, die onze koopvaarders aanvielen, ver overden en opbrachten naar het beruchte rooversnest Duinkerken. Dat waren ongepatenteerde kapers. Doch in tijden van in grooten getale. De kaapvaart vanwege de beide oorlogvoerende partijen was voorheen iets heel gewoons. Reeds bij de opkomst onzer Republiek deden wij daaraan dapper mede en dat is tot het einde van de 19e eeuw zoo gebleven. In de ’s Gravenhaagsche Courant van 22 Januari 1781 leest men „Omme nu derhalven een iegelijk gelegentheid te geven door een klein gedeelte van hunne middelen, tot dat waarlijk heilzaam oogmerk en ter behoudens onzer zoo duur gekogte Vrijheeden welmeenend en ten spoedigste mede te kunnen werken, is er een Plan van Kaap-Reederij ontworpen en gedrukt; ten einde door dezelve terstond een of meer kloeke wel gecommandeerde en wel bezeilde kaperschepen hoe eerder hoe beeter aan te leggen en te equipeercn op de voordeeligste wijze en plaatzen. De voornoemde Reederij (waarin een ieder naar gelang van zijn Fortuin en Vaderlandsliefde zig kan interesseeren) bestaat uit AAN WELKE GEVAREN DE SCHEVENINGERS, ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 148