*56 en Compagnie, wonende In ’s Hage, in qualiteiten als Directeuren en Mede-Geinteresseerders van een Vaderlandlievende Kaap- Reederije, tegen de Engelschen ten hunnen Comptoire opgeregt in de maand January 1781. Dat de Supplianten kort na de bekende Oorlogs Declaratie van den Koning van Groot-Brittanje tegens deze Republyk, en wel byzonder na de publicatie van het Plakaat, door Uw Hoog Mo genden in dato den 12 January 1781 expreslijk geëmanieert tot aanmoediging der Commissievaarders dezer landen; De voorschreven Kaap-Reederij ilico (dadelijk) en zonder de minste verzuim daadlijk hebben opgrecht; (en zooveel immers mooglijk, derzelver Patriotiek en Nationaal devoir hebben aangewend, om nog meerder dergelijke Reederijen, ter defensie en voordeele van het lieve Vaderland, te tragten aan den gang te helpen); Met dat gevolg, dat de Supplianten ten eersten voor derzelver opgemelde Reederij een kloeke Kaper hebben beginnen te armeeren, naar het publiceren van het Contra-Manifest van Uw Hoog Mogenden, in dato den 12 Maart 1781 Welke Kaper, genaamt De Dappere Patriot, in volkomen order geëquipeerd en gearmeerd, volgens de nevengaande Lijst en met de vreischte gunstige Commissie en Brieven van Zijne Doorluchtige Hoogheid den Heere Admiraal-Generaal dezer Landen compleet voorzien zijnde; Daarop, onder het bevel van den Kapitein Daniël Verbaan, den 20 Juli 1781, uit Texel naar Zee is gezeild met de noodige Instructie, zoo voor hem als zijne mede-Officieren; waarvan de Supplianten de vrijheid nemen mede een volledige copy te annexeren. Den 21 Juli ontdekte hij Noord-Noord-West 8 mijlen van Kamper duin een Engelsche fregat, waar op circa 2 uren gejaagd hebbende, alstoen tot zijn groot leedwezen bespeurende, dat het hem te magtig en wel, na gissing, met 30 zware stukken en omtrent 300 mannen gemonteerd was; alstoen, na hem een schot met scherp gegeven te hebben, op het allerspoedigst afbraste naar de Hollandsche Wal, bij welke gelegenheid men door de ondervinding bespeurde, dat de Patriot van boven eenigzints te zwaar getuigd was en daardoor aan de wending niet genoeg voldeedde. Om welke redenen hij op den 23 July de Maas inliep, en te Vlaar- dingen op het spoedigste in order gebragt zijnde; AAN WELKE GEVAREN DE SCI1EVENINGERS, ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 166