5 voorwerpen; het zijn o. a. deze gevallen, die ik boven bedoelde toen ik zeide, dat het mogelijk zou zijn ook van zóódanig gemerkte vast te stellen, dat zij in den Haag gevormd zijn. b. Beschildering. In het over de merken medegedeelte heeft men reeds verschil lende gegevens om het fabrikaat te leeren kennen. De beschildering, de grondstof en somwijlen de vorm geven ons daarvoor nog andere aan de hand. De beschildering is natuurlijk het meest belangrijke bij de be- oordeeling van het fabrikaat, omdat zij altijd Haagsch is. Boven dien is zij meestal zéér herkenbaar. Want Lyncker moge in zijn memories van 1778 hoog hebben opgegeven van het groot aantal werklieden, dat hij aan het werk had, goede, fijnwerkende schilders heeft hij blijkbaar maar zeer weinigen gehad. Daaronder waren echter voortreffelijke meesters, die voor die der beroemde Duitsche fabrieken zeker niet behoefden onder te doen. Zoo bijvoorbeeld de man, die vogels schilderde en erin slaagde om uitgebreide serviezen van meer dan 200 stuks met vogelgroepen te beschil deren, waarvan niet twee dezelfde zijn, alle echter even fraai en afgewerkt 1). Deze schilder werkte omstreeks 1780. Uit den- zelfden tijd zijn ook de versieringen met grooter vogels, van een geheel andere, minder fijne hand en met insecten 3). Waren er dus twee vogelschilders, er waren er ook twee voor de land schappen: één die bijzonder fijn en elegant werkte, en dien ik ook in de eerste jaren der tweede periode dus 1780 stel, en aan wien ik een bijzonder mooi tête a tète op onderschotel in het Ge- meente-museum3) toeschrijf, en die ook de kunsten aar kan zijn geweest van het zeer buitengewone koffieserviesje op onderschotel dat ik voor het fraaist bewerkte houd dat ooit de fabriek verliet4), en waarop ik hierna nog terug kom. Ook de kasteel-afbeeldingen op de groote Zulk een servies, bestaande uit 213 stukken inhetGern.-Mus. den Haag, in bruikleen der familie Evers. Het is op een der borden, gedateerd 1780. zie afb. 11. Een dergelijk servies was gedat. 1 777 zie een bord daarvan in het Bethnal Green Branch museum te Londen: Porcel. Coll. nr. 280. 2) Deze decors komen gecombineerd voor op een kom en kan in het Gemeente-Museum, afb. 4. 3) In het midden op afb. 2. 4) In het bezit van Mevrouw Obreen-van Pabst te Velp, zie afb. 19, 252 DE HAAGSCHE PORSELEINFABRIEK. St.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 262