17 BIJLAGE. f 80. I70.—. 23.6.8 4-665.- 75-—•- 45--•- 45-— QUOHIER VAN DEN 200™ PENNING OFTE GROOT FAMILIE- GELT, OVER DEN HA GE, ENDE DE DISTRICTS VAN DIEN ACHTER VOLGENS DE RESOLUTIE VAN DE ED: GRO: MO: HEEREN STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST- VRIESLANDT IN DATE DEN 22 DECEMBER 1673 ENDE DE INSTRUCTIE DAEROP GEMAECKT MITSGADERS NADERE RESOLUTIËN OP ’T SELVE SUBJECT SUCCESSIVELY GENOMEN; OPGESTELT ENDE GEFORMEERT IN DEN JARE 1674. 1.165.625 D’EERSTE WIJCKE, beginnende met de Laenstraet aen 1 Pieter van der Linden [bakker] Johan Dimmer, Clercq [ter secretarie van de Staten van Holland] Geertruydt Cocquel Den advocaet Mr. Pieter Van Swartendijck, overgeschreven van Woerden Adriaen van Tol [rentmeester en notaris], met hetgene is verschuldicht over sijne vicarye landen, onder Sand-ambacht de Noortzijde. De Hr. ende Mr. Hendrick Druyff, Raedtsheer in den Hoogen Rade De Hr. mr. Cornells Baen, Raedtsheer in den Hove van Hollandt De wed. van den predicant [Godefridus] La- motius De Vlamingstraet noordt. Jan van Zutphen [Annetje Andries Verhouck] De wed. van Bartholomeus Jacobss. van Duynen [bakker] 35.— 5-16.9 HAAGSCHE COHIEREN II, (1674.) Vermogen. 220. 44.OOO.— lÓ.OOO. 34.OOO. 10. 2.000.— n v 9.OOO. 9.000.— 15.000. 2 7.000. Opbrengst. st. p.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 27