296 BIJLAGEN J) v. d. Kop. DE HAAGSCHE PORCELEINFABRIEK. 1. 1772. Augustus 31. Johan Frantz Lynker, geboren in Saxen, doet den eed als burger. Burgerboek nr. 466. 2. 1773. Febr. 8. Johannes Francois Linker (Luthersch) doet den eed als schutter. Burgerboek nr. 466. 3. 1773. Mei 17. Speciale procuratie ad lites van Jean Lyncker coopman wonende op den Hofsingel, op B. H. den Dansser, ten einde goederen in een kraam op het Voorhout in arrest te nemen en proces te voeren tegen Monsr. Gonicourt. Nots. H. van Os, nr. 4038. 4. 1773. Mei 26. Jan Lijncker, wonende op den Hofcingel treedt op als arrestant op de goederen van Gonicour. Rolle Recht-Arch. nr. 214. 5- x773- Juli 8. Procuratie ad lites van Jean Lijncker op Cornells Nots. J. Penning, nr. 4468. 6. 1773. October 29. Op den 29en October 1773 compareerden voor mij Nicolaas Overklift, Notarispublicq bij den Ed. Hove van Holland geadmitteerd, in ’sGraven- hage resideerende, present de naergenoemde getuigen, De Heeren Johan Baumgartner, Johan Jacob Erstberger en Anthon Lijnker, getuigen, van competenten ouderdom en wonende alhier, dewelke ten verzoeke van de Heer Jean Lijnker, koopman in Saxische porcelleinen, meede wonende alhier en ten behoeve van degeene welke zulks verder zoude mogen aangaan, voor de opregte waarheid verklaarden, gelijk hij Heer Jean Lijnker ten dese mede compareerende heeft geaffirmeerd, en wel eerstelijk verklaarden zij eerste en tweede getuygen Johan Baumgartner en Johan Jacob Erstbergen en affirmeerde hij affirmant en requirant, dat op den nen Augustus deses jaars 1773 ten huyse van hem affirmant en requirant is gekomen een Jood genaampt Salomon de Jong, zijnde een makelaar in Saxische porcelleinen en wonende te Amsterdam, zooals hij eerste getuyge en hij affirmant wel weeten, en hij tweede getuyge toen heeft gehoord, en als toen met hem affirmant en requirant toen in presentie en ten aanhoren van hem eerste en J) In deze bijlagen worden de korte inhoudsopgaven gedaan van de op de fabriek betrekking hebbende stukken. De belangrijkste dier stukken worden, voorzoover zij niet in den tekst zelf zijn opgenomen, hier in hun geheel afgedrukt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 306