n 300 DE HAAGSCHE PORCELEINFABRIEK. een getal van ses schilderen en dus sodanige die van guldens sweeks (:geproportioneert waar door zij in staat zijn gesteld, welk getal van gebakken, meer te beschilderen, dan hetgeen hij thans in voorraad was hebbende. Hij heeft op die gronden zijne proefneminge begonnen, met zedert circa drie jaeren geleden, zijn eygen gebakken Porcelijn, voor zijne Reekening in Duydsland te laten beschilderen, en vervolgens zedert een tijd aen zijnen zoon Johan Lynker (reeds ses jaeren burger, en Inwoonder alhier) aff te zenden, en te doen verkopen, met dat succes dat hij voor zijn perzoon heeft goed gedagt, ter voortzetting van zijn Fabrijck selfs herwaarts over te komen soo als hij dan ook voor twee jaeren en een half heeft ondernomen, sich alhier in den Hage neer te setten. Zijn burgerrecht te versoeken te verkrijgen, en zijne reets zelffs in Duydsland gebakkene, off voor zijne Reekening aldaer gedaen bakken Porcelynen alhier te laten beschilderen. Dat hij daer omtrent alverder hebbende gereusseert, en van zijne konst en ijver, verwagtende een volkomen effect, is hij dan ook gere- solveert die konst van fabriceeren en bakken van Porcelijn binnen deeze provintie, en wel alhier in den Hage, off Haagambacht over te brengen, gelijk hij dan daertoe zich heeft gehuurd voor den tijd van driejaaren, met drie Jaeren optie, een huys, bequaem voor het bakken van kleyn werk off stukken, waarvoor hij dan ook heeft doen stellen de nodige ovens, off oventies, ten getaele van vijff stuks, van welke hij reets gebruyk heeft gemaekt, terwijl hij ook is bedagt geweest om te plaatsen de nodige ovens tot het bakken van grooter stukken, op een plaats even buyten den Hage, waer omtrent hij sig vleyd te zullen reusseeren, zodanig, dat hij binnen vier, off vijff maenden in staat zal zijn te konnen bakken en herbakken alle soorten van groote stukken Porcelijn, evenals in andere Fabriquen gebakken worden, of aen hem zullen worden ge- ordonneert, en vervolgens, geen van buyten komend wit Porcelijn verder dan hij reets voor handen heeft meer te beschilderen. Hebbende ten voorseynde reets aen ovens geimpendeert en nog moetende inpen- deeren een aensienlijke som ten montante van vijff, a ses duizend guldens. UEd. Mogende gelieven alhier te weesen geïnformeerd, dat het getal van de schilders en reets werkende formers, tot des ondergeteekendes Fabryk gehoorende, bereids beloopt een getal van Negentien perzonen onder welke haagse burgers kinderen worden geemployeert tot veertien guldens, tot vier en twintig na hunne bequamhedengewinnen een huyshouden te mainteneren; en Negenthien perzonen bij reysbaar weer, en gunstiger saysoen bij provisie tot dertig perzonen, ja daer boven staat te worden vermeerdert, men swijge van de benodigde jongens, en daer uyt aenge- kweekt wordende leerlingen die men zal employeeren, en bequaem maken. Siet daer Ed. Mogende Heeren het begin, de voortgang, en het but van des ondergeteekende entreprise, off onderneeming, gegrondslaagt, gelijk gezegd is, op dat billijk vooruitsigt, dat haer Ed. groot Mogende het zij met eerbied gezegtniet zouden difficulteeren om ook aen hem toe te staen zijlke gratiën, die dezelve aen andere Fabriquen hebben

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 310