DE HAAGSCHE PORCEI.EINFABRIEK. 313 zo gelukkig en voltallig geworden. Dat den Comparant met de voorschreeve Negotiatie, voorspoedig zijnde geslaagt, dat die terstont was Dat vervolgens door de gemelde Geinteresseerdens daar toe zijnde versogt en gecommitteert de Wel Edele Gestrenge Heeren Mr. Jacob Carel Reigersman, Raad en Thesaurier Generaal van Zijne Doorluchtige Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau &c. &c. &c., Mr. Johan Francois van Byemont, Scheepen deeser Stad, de Heeren Mr. Jacob de Kempenaer, Advocaat voor de respective Hoven van Justitie in Holland, en Abraham Gerard Muller, Notaris en Clercq ter Griffie van den Hove van Holland, welke de voorsz. Commissie op zig wel hebben gelieven te neemen. vinden, zich bij Requeste hadde geaddresseert aan Hun Edele Achtbaare, de Heeren Schout en Burgemeesteren deezer Stad, en van dezelve versogt, zoo als door Hun Edele Achtbaare by Hoogst derselver Resolutie van den 13 January deeses jaars 1779, aan den Comparant goedgunstelyk was geaccordeert de Surintendance over de voorschreeve Negotiatie, met dien verstande dat Hun Edele Achtbaare daar mede niet wilde verstaan hebben, dat dezelve de voorschreeve Negotiatie zoude guarandeeren, of voor desselfs successen in te staan. Dierhalven bekende de Comparant bij deese aan voornoemde Heeren Reigersman, van Byemont, de Kempenaer en Muller, in hunne voor schreeve qualiteit van Administrateurs, en als representeerende de gezamentlijke Geinteresseerdens, en zulks ten behoeve van dezelve Geinteresseerdens ofte hun Wel Edelens Regt verkrijgende, wel en deugdelijk Schuldig te zijn de bovengemelde Somme van Tien duyzend Guldens, spruytende ter zake van geleende en op Intrest verstrekte penningen, welke ten eynde in ’t bovengemelde Plan vermeit voor den Comparant zullen moeten werden geëmployeert; renuntieerende den Comparant wel voorbedagtelijk van de exceptie van onaangetelde gelden, mitsgaders van alle zodanige andere, welke hem ten deese, ’t zij in regten of daar buyten eenigsints te staade zoude kunnen ofte mogen komen; belovende den Comparant van de voorsz: somme aan de gezamentlijke Geinteresseerdens intressen te zullen betalen tegens drie Percento voor ’t eerste jaar, 3H voor ’t tweede, 3V2 voor ’t derde, 3% voor ’t vierde, 4 Percento voor ’t vyfde, 4 ff voor ’t zesde, 41/o voor ’t zevende, 4H voor ’t agtste, en vyf Percento voor’t negende en volgende jaren, ingaande met den 1 February 1779. Dat hij Comparant hadde versogt een convocatie der gezamentlijke Geinteresseerdens, om uit hen lieden te verkiesen en aantestellen de Heeren Administrateurs, ten eynde hy Comparant op derselver namen ten behoeve van de gezamenlijke Geinteresseerdens zoude kunnen passeeren de behoorlyke schuldbekentenis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 323