316 DE I-IAAGSCHE PORCELEINFABRIEK. Deze laatste of dergelijke woorden zijn blijkbaar in het origineel uitgevallen. haare ouders voor haar zijn gebleven onbekent, dat zij ook van haere jonge jaren af tegens haers wil en ongenoegen heeft moeten wonen in een en ander clooster, dat zij comparante als in het geestelijke leven geene de minste zin off geneegentheit hebbende, altoos getragt heeft middel te vinden om uit het klooster te geraeken, doch tevergeefs, eindelijk occasie heeft gevonden in ’t gepasseerde jaar 1779 hare re traite te nemen uit het klooster te Luyck, genaemt Encluisse en sig alhier in ’s Gravenhage te begeven, dat de comparante geene penningen had om de reis naer hier te doen en nog veel minder om haar goed regt, hetwelke zij heeft tot het bekomen van haere ouderlijke goederen te verdedigen 1). de heer Johann Frantz Lijncker haar comparante in alles heeft ge- adsisteert, haar ten zijnen huize heeft ingenomen en bovendien van kleederen en kost met hetgene daartoe verder bij behorende, is ver zorgende en daarmede nog dagelijks continueerde, ook in haere proce- duures de noodige hulp is toevoegende, dat de comparante niet alleen uit dien hoofde aan den voorn, heer Johan Frantz Lijncker een groote verplichting heeft, maar ook een merkelijke somme van penningen aan hem ten agteren is, en welke schuld nog dagelijks is vermeerderende nadien zij comparante vermits de provisioneele missing van haere ouderlijke goederen, sig in een deplorable staat is bevindende en waartoe sij comparante geen uitkomst siet te bekomen, soo lange sij niet is geworden besitster van haare ouderlijke goederen en tot welke goederen sij comparante niet kan geraaken zonder daerover te moeten ondergaan swaare procedures, waartoe zij reeds de noodige middelen met adsistentie van de meergenoemde heer Lijncker in ’t werk heeft gesteld. Dat zij comparante haere volkomen vertrouwen bleef stellen in de persoon van de voornoemde heer Lijncker, zij comparante daarom en ook omdat haere omstandigheeden niet permitteeren veel uithuizig te begeeven, en besoignes, comparitiën als andersints daer haar tegen woordigheid vereischt word, bij te woonen, ook in gevalle van ziekten te raeden is geworden daartoe gemelde Heer te versoeken en die het zelve ook wel op sigh heeft willen nemen, soo verklaarde de Jonkvrouwe comparante bij deze te constitueeren ende magtig te maken de meerge noemde Heer Johann Frantz Lijncker, fabriqeur van en koopman in porceleinen alhier, specialijk omme voor en namens de comparante met haer practisijns te besoigneeren, comparitiën te adsisteeren en in alle voorkomende zaeken haar comparantes interest te bevorderen, zoo met het houden van correspondentie als andersints en verders al waer haer persoon nodig zal zijn dezelve te representeeren, ook mede wanneer voorn, haar comparante saake bij uiterlijk gewijsde wierde afgedaan, enz. enz., tot het ontvangen en overnemen van datgene haer dienaan gaande uit haer ouderlijke goederen sal competeeren, enz. enz. Nots. H. v. d. Ven, nr. 3860.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 326