over het licht en de kleuren” verkreeg. Deze proeven zouden be staan uit „verscheide gekleurde afbeeldingen, zoo bewegende als andere, nabootsing van Brand en andere Vuurwerken”. De vertoo- ningen, die tweemaal daags, mits bij zonnig weer, van i tot 2 en van 2 tot 3 uur te zijnen huize gehouden werden, waren a 1.— per persoon toegankelijk, waarbij Diller de Bagijnestraatdagen waren blijkbaar achter den rug zich reeds de luxe van het voorbehoud permitteerde, om voor minder dan zes personen de vertooningen niet te doen doorgaan. Het wijst er op, dat de zaken niet onvoordeelig gingen en dat verklaart ons voldoende ’t feit, dat Diller vooreerst zijn ballonproeven staakte, daar hij zeer wel zal hebben ingezien, dat ’t publiek na de eindelooze proeven ook eens een „echte” opstijging verlangde. Het zou trouwens eenigszins begrijpelijk geweest zijn, zoo de geestdrift van hen, die gehoopt hadden, zich nog eens in den letterlijksten zin ver boven hun medeschepselen te verheffen, eenigs zins bekoelde, toen een ernstige tijding uit het buitenland tot Den Haag doordrong. In Juli 1784 toch, een vol jaar, vóór de bekende Pilatre de Rozier de eerste luchtreiziger, die met zijn proeven er ’t leven bij inschoot zijn noodlottige tocht over Jt Kanaal ondernam, wist men elkaar in Den Haag te vertellen de Haagsche Courant had ’t bericht vermeld dat den sden van de vorige maand te Aranjuez een Franschman in een niet-captieve ballon was opgestegen, toen plotseling op een hoogte van 600 vaam zijn toestel in brand raakte. Wel had de luchtvaarder onmiddellijk beproefd te dalen, wat hem dan ook gelukte, maar niet ver van den grond den sprong wagende, was hij zóó onzacht neergekomen, dat hij ernstig gewond werd weggedragen. Wel had de Prins van Asturië, naar men beweerde, 8000 realen als een jaarlijksch pensioen voor den invalide beschikbaar gesteld, doch bemoedigend waren derge lijke geruchten voor Diller geenszins. In hetzelfde jaar, dat onze Haagsche mechanicus zijn stadge- nooten met luchtvaartproeven had beziggehouden, waren ook elders in den lande vertooningen gegeven. Den 3<len April 1784 zag men te Leiden de Franschen Blanchy en Noseda optreden, die er een tweetal ballonnetjes oplieten van 2 en 3V2 voet middellijn en ver vaardigd van uiterst dun geplet goud en al weder gevuld met „ontvlambare lucht.” In Amsterdam hadden een tweetal amateurs, ACHTTIENDE-EEUWSCHE LUCHTVAARTPROEVEN IN DEN HAAG. 345 _L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 355