L 358 3 Juli- KRONIEK. 23 Mei. 23 Juni. 29 3i 4 n 10 Oct 19 19 f Nov. i 16 H V 26 27 7 8 2 2 a Aug. 9 12 en Koningin Alexandrine van H. M. de Koningin, in de Komst van Koning Christiaan Denemarken, als gasten van residentie. Vertrek van de Roode Kruis-ambulances naar de peststreken in Ned Indië. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel om op de Gemeente- begrooting voor 1914 gelden beschikbaar te stellen voor de inrichting van het gebouw aan de Laan N°. 5 tot Gemeentelijke Middelbare Daghandelsschool. De buitenplaats van Huygens, Hofwijck door de Vereeniging „Hofwijck” aangekocht. Vijf-en-tachtig jarig bestaan van het reg. Grenadiers en Jagers. Mis voor den te Serajewo vermoorden (28 Juni) Aartshertog Frans Ferdinand en zijn gemalin in de kerk van den H. Jacobus aan de Parkstraat. Honderdjarig bestaan van de Algemeene Rekenkamer. Staking uitgebroken onder het personeel der Haagsche Tram weg Maatschappij. Opheffing der tramstaking. Wegens den spannenden politieken toestand in Europa komt H. M. de Koningin van het Loo vrij onverwacht in de residentie aan. Mobilisatie wegens oorlogsgevaar. Naar ouderwetschen trant wordt de „Oproeping onder de wapenen” bekend gemaakt. Vertrek van het Lamoureux-orkest naar Frankrijk. Meeting op Houtrust, tegen den oorlog, belegd door de Haagsche Federatie van de S. D. A. P. Défilé van de thans zich hier bevindende troepen voor H. M. de Koningin. Komst van de eerste groep Belgische vluchtelingen uit het door de Duitschers belegerde Antwerpen. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel om B. en W. te machtigen tot het verstrekken van geld ondet eerste hypo thecair verband, zoowel in den vorm van bouwcrediet als van vaste hypotheek tot een bedrag van 500.000, opdat de particuliere bouw voortgang kan hebben. De Gemeenteraad wijzigt het voorstel om B. en W. te mach tigen aan de Haagsche Coöperatieve Voorschotvereeniging en Spaarbank de noodige gelden tot een maximum van 25.000.te verstrekken, ten einde daaruit voor risico van de Gemeente voorschotten te geven. De tabaks- en sigarenhandel in het Wapen van „Die Haghe”, Groenmarkt, bestaat honderd jaar. Beraadslaging over het voorstel,'in zake uitbreiding van het tramwegnet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 368