359 PERSONALIA 1913-1914. KRONIEK. Dec. 14 18 28 d. Haagsche Courant, 63 j., f 7 Dec. 1913. 28/29 29 van wijlen Koning H. M. de Koningin, 76 j f 6 April 1913. de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 69 j., Beraadslaging over het voorstel tot vaststelling van de ver ordeningen in zake de heffing en de invordering eener be lasting op openbare vermakelijkheden. Leden-vergadering van „Die Haghe”. Sprekers de HH. Dr. H. E. van Gelder en Prof. Dr. W. Martin. De Gemeenteraad neemt aan de verordeningen op de heffing en invordering eener belasting op openbare vermakelijkheden in de gemeente 's-Gravenhage. Hevige storm. Diefstal in het Koninklijk Penningkabinet. Ackermann, A. J., oud-Leeraar aan het Kon. Conservatorium voor muziek, Secretaris der Nederl. Toonkunstenaars-Vereeniging, 78 j., f 22 April 1914. Asser, Mr. T. M. C., Minister van Staat, Lid van den Raad van State, 75 j-> t 29 Juli 1913- Beer Poortugael, Jhr. C. C. den, gep. Luit.-Generaal, Lid van den Raad van State, bijna 81 j., f 30 Jan. 1913. Bergansius, J. WMinister van Staat, gep, Luit.-Generaal en oud-Minister van Oorlog, bijna 77 j j' 22 Juli 1913. Beijerman, H., gep. Gen.-Majoor, adjudant i. b. d. Willem III, later van Bloembergen, B., Lid van t 27 Aug. 1914. Blommers, B. J., Kunstschilder, bijna 70 j., f 15 December 1914. Bock, J. L. de, gep. Luit.-Generaal der Inf, 74 j., j' 14 Dec. 1914. Bohringer, Ds. J. A., op Oud-Eik-en-Duinen, j' 26 Oct. 1914. Borret, Mr. Th. L. M. PI., Lid van den Raad v. State, 67 j., f 28 Febr. 1914. Bosch, Jhr. W. J. P. van den, Eerste Kamerheer en Adjudant i. b. d. van H. M. de Koningin, oud-Majoor d. Artillerie, 66 j., f 26 Dec. 1914. Bijllaardt, A. C. van den, oud-apotheker en oud-voorzitter van het Kon. Zoöl. Bot. Genootschap, 66 j., f 12 Oct. 1913. Coninck Liefsting, Mr. F. B., oud-President van den Hoogen Raad der Nederlanden, 86 j., f 10 Nov. 1913. Cramer, Dr. J. A., viert zijn 25-jarige evangeliebediening bij de Ned. Herv. Kerk. Doorman, J., Hoofdredacteur v.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 369