I J- Kip. 12 9 I J. Boutesteijn. J. Keun. R. van der Leeuw. P. van Dedeniblik. M. Beekman. J. Houttuijn, H. van Alen. P. van Groenevelt. D. van Schoenderwoert. H. de Vos. D. Annocque. S. Gaeswijck. J. Hanneman. JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING ,,DIE HAGHE.” Slechts een 20 tal leden namen den 24Sten Mei aan dezen tocht deel. Onder leiding van het bekende reisbureau Lissone Zoon werd een groote vaart door de havens ondernomen. Gedurende ruim een uur werden alle havens doorkruist en ’t werk gadegeslagen. Het noenmaal werd gebruikt in de Rotterdamsche diergaarde. In den namiddag werd een bezoek gebracht aan de bekende inrichtingen van de Heeren Stokvis Zoon. Door de bijzondere bereidwilligheid van de Directie werden de leden in de gelegenheid gesteld alles, wat hun ook maar eenigszins belang kon inboezemen, te bezichtigen, ’t Was der Directie dan ook geen moeite te veel om alle mogelijke baden, geysers, gas- en electrici- teitstoestellen in werking te stellen. Een bijzonder aangenamen indruk nam ieder der leden dan ook aan dit bezoek mede. De groote zomer-excursieautotocht door het Gooi, bezoek aan ’t Muiderslot, enz., beloofde zeer interessant te worden en tevens aan lokkelijk, maar de deelnemers lieten ons in den steek. Slechts een tien tal getrouwen waren van plan zich om den leider van dit uitstapje te scharen. Aangezien de kosten van dezen tocht toch al hoog, door't ge ring aantal deelnemers nog hooger zouden moeten worden, oordeelde het Bestuur het raadzaam, de excursie niet te laten doorgaan. Zeer zou het Bestuur het op prijs stellen, indien met het oog op de van den kant der leden somtijds voorstellen mochten inkomen of ander geschikt doel. Hoe dikwijls toch uitstapjes voor een of ander geschikt doel. Hoe dikwijls toch zou iets belang wekkends bezocht kunnen worden door tusschenkomst en hulp der leden. Ook zal het Bestuur met genoegen bij het samenstellen der uitstapjes de hulp aanvaarden van sommige leden, die zich daarvoor willen aan bieden. De verdere werkzaamheden der Vereeniging hebben zich bepaald tot de voortgezette bewerking der Haagsche notariëele protocollen. Hier volge een lijst der notarissen wier protocollen van de jaren 16611670 bewerkt werden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 417