63 f Memorie. 35-—•- De wed. ende boedelhoutster, van wijlen Sr. Gerard Maes Het Pleijn, Noordt. [Wilhelm Adriaen van Nassau] Den Heere van Odijck wegens desselfs huysinge Wijlen den Heer van Nieucoop [Jan de Bruin van Buitenwech] is in den jare 1654 in den 2ooe penn gequotiseert geweest, naer ad vent een capitael van 270.000.dan sijn goederen voor ’t meerendeel gemaeckt hebbende tot stichten ende onderhouden van een seer groot armhuys, soo susti- nerende Regenten vant selve huys, soo sij luyden oock bij reqte aen d’Edgro mo: Heeren Staten van Hollandt ende westvrieslandt hebben versocht, van den last van den 2ooe pennte mogen werden onthefft, ende heeft daeromme van de voorss. post noyt iets connen werden ontfangen ende oversulcx wert deselve alhier maer vermaent, bij [Beatrix Adriana Ram v. Schalckwijck], De wed. ende erffgen. mitsg. den boedel van wijlen [Jhr. Pieter Nooms] den Heere van Aerlanderveen 1750. [Elisabeth Everaerts] De wed. van Capiteyn [Pieter] Kien 380. Den Commis Thomas de Ruyt 300. Den adv. [Pieter de] Salengre 300. De kinderen van Isbrant van Bylandt over- geschr. van Delff De Houtstraet, West. D’huysinge van den oversten Cluge Den Vroetschap [Samuel van] Huls Den Griffier [Isaac] van der Tocht Vermogen. 80.000.— 400. 100. 20.000.— 350.000.— V 10. 2.000. v 3°-— 60. V 76.000. 60.000. 60.000. -- 6.000.-- 7.000. 12.000. Opbrengst. st. p. HAAGSCHE COHIEREN II, (1674).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 73