van Orange, een nuttig ver- aanzienlijkste geslagten van onze personen in Uw. K. H. be- I „haaren luister, doordien U. K. H. Doorluchtige Voorvaderen aan „het hoofd van dezelve zig bevonden. „Zij deelde in de algemeene rampen van het Vaderland en was „haaren val en vernietiging nabij. „Zo dra egter U. K. H. op den Vaderlandschen bodem was „terugge gekeerd, toen het Dankbaar Volk van Nederland, aan „U. K. H. de souvereiniteit aanbood, herleefde ook onze hoop, om „deze orde in het algemeen geluk te zien deelen. „En deze hoop zal alsdan bevestigd worden, als het U Kon. H. om het Opperdekenschap, U. K. H. eerbiedig aan te „goedgunstig zal gelieven te behagen „tgeen wij de vrijheid gebruiken aan „bieden, te willen aanvaarden. „Dan zal ook deze Orde tot haaren ouden luister terugkeren en „zal, gelijk voorheen onder de Banier „eenigingspunt zijn van de oudste en „Nederland. „Gedoog Doorluchtig Vorst en Heer, dat wij als een offer op „den Altaar van het Vaderland eene somme van Eenhonderd „gouden rijders brengen. Laat ook deze onze bijdrage strekken „om de heilzame middelen tot verdere redding van Nederland te „helpen onderschragen. „Het Opperwezen, ’t welk zo zigbaar onze eerste pogingen tot „herstel van onze onafhankelijkheid zegende, bevestige Uw Kon. „Huis in ons Vaderland, en dat eerlang hetzelve moge delen in „dat geluk, hetgeen een duurzame vrede voor Europa zal teweeg „brengen. „Wij bevelen onse ordre en „scherming aan De Souvereine vorst aanvaardde het Opperdekenschap, maar van een nieuwen bloei kan sedert nauwelijks sprake zijn. Wel werd de oude gewoonte van den maaltijd gehouden in de schrikkeljaren weder opgevat, maar wat de „orde” in de eerste plaats noodig had: nieuw bloed, dat kwam er niet in. Na 1814 hebben geen nieuwe leden in het inschrijvingsregister meer hunne handteekeningen gezet! Zoo was de confrérie tot uitsterven ge doemd. De enkele notulen die uit latere jaren nog zijn bewaard gebleven, vermelden dan ook al weinig merkwaardigs. Men ging voort met den Doelen te verhuren, nu en dan een maaltijd te g6 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. fi I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 106