4 November 1850 het gebouw van den zoodat op elk vierde gedeelte een som kwam overleed 2) 3) 4) van Sandenburg, overleed reeds den 3 bij de afwikkeling de gemachtigde zijner 1) Hij van hen vóór de definitieve liquidatie over- Waarlijk het besluit, dat zij te zamen namen, om de „aloude” eens zoo „illustere” Confrérie te ontbinden en de bezittingen te liquideeren, was niets minder dan redelijk. Trouwens er kwam nog iets bij. Alle stukken en bescheiden, benevens de gelden, die bij den heer Van Westreenen geweest waren, waren onder be rusting gekomen van den Minister van Financiën. Er was dus nood zaak om op te treden. Toch duurde het nog tot 1850 vóórdat de zaak haar beslag kreeg. Toen werd er een overeenkomst gesloten tusschen de vier heeren, i°. Om alle goederen, effecten, documenten, charters, registers en papieren in der minne en bij weigering door middelen regtens te vorderen van den Minister van Financiën. 20. Over te gaan tot ontbinding der Confrérie, en tot verdeeling der goederen, tusschen hen als laatst overgeblevene leden van gezegde Confrérie. 30. Om, mocht een lijden, zijn erven tot zijn rechtverkrijgenden aan te wijzen. De heer van Lynden Augustus 1850, zoodat erven optrad. Men begon met den Doelen aan den heer J. J. van Santen, reeds sedert jaren kastelein, te verkoopen voor 36.000. Het geheele bedrag der zoodoende daarna te verdeden bezittingen in geldswaarden beliep f 53.622,34®, van 13.405,58s. trouwens? Menschelijkerwijze gesproken was er aan de Confrérie niets meer te doen. Slechts 4 leden immers waren er nog over, die allen weinig meer van het leven te verwachten hadden. Het waren de heeren A. W. C. baron van Nagell, 92 jaar,x) O. A. graaf van Bylandt, 82 jaar, 2) G. C. C. J. baron van Lynden van Sandenburg 81 jaar 3) en F. J. B. baron van der Capellen, 78 jaar 4). 6 Febr. 1851. 20 1856. 3 Aug. i85°- 1 Maart 1851. 98 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. f)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 108