O 1 1 W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND. IXxxxxxxxxxl HET HUIS VAN JONKVROUW ALEID VAN POELGEEST, door Jhr. Mr. Jonkvrouw Aleid van Poelgeest, de bekende J geliefde van Hertog Aelbrecht van Beyeren, geniet in de geschiedenis eene treurige ver maardheid, welke zij voornamelijk te danken heeft aan het feit, dat zij, en met haar Willem Cuser, de meesterknaap van ’s Hertogen her berg, in den laten avond van den 25sten Sep tember 1392 jammerlijk werd vermoord. De intieme verhouding tusschen haar en den Hertog is nooit een geheim geweest; op de meest openlijke wijze heeft het Hoofd van Staat met haar verkeerd en haar in zijne residentie geïnstalleerd. Verschillende geschiedvorschers hebben reeds gepoogd vast te stellen, waar jonkvrouw Aleid van Poelgeest in den Haag heeft gewoond. Zoo is door A. W. Kroon op blz. 110 en 135 zijner onvoltooid gebleven beschrijving van ’s-Gravenhage (1852) beweerd, dat het huis der jonkvrouw, hetwelk door den Hertog voor haar was gekocht van Adriaen van Berwaerde vóór 1389, stond op den Vijverberg tegenover het vorstelijk kasteel. Als eenig bewijs voor deze bewering werd door Kroon aangevoerd, dat Adriaen van Berwairde volgens een authentiek stuk op den Vijverberg woonde 2). Dit mag evenwel niet voldoende heeten, te minder daar Kroon verzuimde mede te deelen, wanneer heer Adam van Berwaerde op den Vijverberg woonde. Mogelijk bouwde hij daar eerst na zijn elders staand huis aan den Hertog te hebben lees: heer Adam. Vgl. v. Mieris, Charterb. III fol. 552. 2) t.a.p. blz. 110 noot 2. I I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 11