32 s. gr. niet. van St. Kathrijnen- 57 s. 6 d gr. 7 ids. gr. niet. hadt hebben, Secunda Somme van int jaer 1453 ende is dat leste vijfde jair van den huyre, de voirs. 8 ten prese voirs. maict Van een hueys staende in den Thoornstraete Sint Joris ghilde toebehorende bij ghiften heeren Pieters van der Stegen, welck huys heer Dire Wouman priester nu besit inids eene misse de weke die hij dairvoren doet of doet doen op Sint Joris altaer, boven de 7 missen de weke die daertoe staen, dair om hier van dien huyse Prima Somme 4 16 s. gr. DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE’s GRAVENHAGE. IOI Ander ontfanck van scuttappen in den Hage ende in Hage ambacht verschenen binnen den tijde van dese rekeninghe. Eerst Van den scuttap misse anno van den termijn van 1453, welke scuttap om dat hij niet ge- nouch gelden en mochte, doe men dair mede sat om te verhueren, woirt bij overdrachte van den hooftmans ende van den scutten ende om dat men die niet ute werde brengen en zoude, doen bewaren ende tappen bij Beylinc in den Engel op rekenynge, dair af ge- comen is vrijs ghelts boven alle costen dair eerst af gerekent, de somme van 15 hollants payements facit Van den termijn van Vastelavond int selve jair 53 die Beylinc in den Engel ende Phillips van Waetselair in huyren gehadt hebben om 45 hollants payements facit 5 12 s. 6 d. gr. Van den termijn van Meye anno 54, die de voirss. Beylinc ende Philips van Waetselair in huyeren ge- om 60 hollants payements facit den drie scuttappen voern. 15 gr. Ander ontfanck van ghildebroeders die voir Sint Joris in de processie niet gegaen en zijn ten dage alst beta- melic was ende zij des vermaent waren ende van den ghenen die niet en zijn commen offeren an de dode ghildebroeders van Sint Joris, daer elc schut aen ver- buert telker reyse alst gevalt na uutwise der ordon nantie 6 gr. vlaems, daer of en is niet verschenen binnen den jaere van dese rekenynghe daer om hier

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 111