102 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. 3 s. gr. Tertia Somme 3 s. gr. 2 s. gr. 9 d. gr. Quinta Somme 9 d. gr. Ander ontfanck van besterften I 1 gr- gr- gr- gr- 12 d. 6 d. 6 d. gr. Ander ontfanck van achterstal dat enige noch sculdich waren van dat zij geloeft hadden Sint Joris te baten te coinmen om die tafel staende op sijn altair te doen stofferen. Van Ghijsbrecht Moeyenkint van een half loot silvers, dat hij geloeft hadde te geven tot die stofferinghe van de voirs. tafel. van bogen. Alsoe binnen den jare van dese rekening ghien ghilde- broeders van Sint Jorisghilde aflivich geworden en 12 d. 6 d. 6 d. gr. 6 d. gr. 6 d. gr. 6 d. gr. Ander ontfanck van offerande. Van der offerande ingecomen des Zonnendaechs na Sint Jorisdag anno ’54 doe men die kerckmisse dede, die Sint Joris toebehoerde na ouder gewoente ende beliep Quarta Somme 2 s. gr. Dese navolgende personen zijn noch sculdich van ge- liken gebreke alst blijct bij der voirgaende rekeninge van den jaere eyndende Bartolomeus anno ’53 Jacob Jan Broederszoen van twee reysen Gherit Aerntszoen van eene reyse Jacob de Backer van geliken Walrave mijns heeren van IJselsteyn camerlinc was van twee reysen Dire Evertszoen van eene reyse Ghysbrecht Moykint van eene reyse Simon Floriszoen van geliken Jan Sterck van geliken Jacob de Zeelander van geliken Ander ontfanck van den ghenen die uut den ghilde van Sint Joris gegaen, zijn dairaf elc persoon die dairuut gaet sculdich is na uutwise der ordonnancie daerop gemaeckt 2 loot silver off een Pieter daervoer. Erst Van Claes de Vriese rentmeester-generael van Hollant van dat hy uten geselscap van Sinte Jorisghilde gegaen is ontfaen op ten Heyligen Cruysdach anno ’54 bij handen Jan Duuck 1 pieter facit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 112