4 gr- 4 s- gr- 104 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. UUTGEVEN. arbeytsloon bijjaren verdinghet. 3° s. gr. 1 gr- 2 2 s. gr. 12 d. gr. Prima somme j ijs. gr. L, 3 Meister Jacob de boogmaker den welke geordineert ende toegevonden is nut gracien bij den hooftmannen ende gheheele ghilde broeders voir zijn huys-huyre in de stede van zijne wedde 16 hollants. Ander uutgheven van diensten van missen ende andere costen ende oncosten gedaen in der Kerken ter eeren Goids ende den Ridder Sint Joris, binnen tjair van dese rekenyng alst van ouds gewoenlic is. Eerst van wedden ende andersins van Heeren Dirck Wouman priester voir zijnre dienst ende loon van drie missen de weke die hij gedaen heeft binnen tjair van dese rekeningh op Sint Joris altair 8 engelsche noblen ten prijse voirs. valet. Eerst, Heeren Dirck Wouman priester voir zijnre dienst ende loon van 4 missen de weke die hij gedaen heeft binnen tjair van dese rekeningh op Sint Joris altair thien engelsche noblen tot 8 s. gr. tstuc, alsoe van ouds daertoe staet, valet Betaelt Grietkin die voirt Heilich Cruys sit van dat zij binnen tjaer van dese rekeningh die ornamenten van Sint Joris ghilde ghewasschen ende genaeyt heeft, te punte Pieter van Belle bewaerder van den Doelen voir zijne wedden ende loon van dat hij den Doelen be- waert ende die pannen maect of doet maken alst van nooden is, die zooden slaet ende anders dat dair toe behoert 12 hollants payements sjaers, te betalen tot drie termijnen als tSinte Katherinen misse, Vastel avont ende te Meye, hiervoir de voirscr. termijnen verschenen binnen den jaere van dese rekeninghe de voirs 12 =g Den ondercoster van der Groter Kerken van dat hij Sint Joris altair bewaert heeft ende schoon gemaect binnen tjaer van dese rekeninghe

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 114