verkocht, immers deze gaf hem in Februari 1387 50 oude schilden „te hulpe tot siinre tymmeringe” Mr. Emants bestreed in zijne uitvoerige studie,,’s-Gravenhage onder „de Regeering der Graven uit de Huizen van Holland, Henegouwen „en Beyeren” 2) Kroon’s meening volgenderwijze „Het is waar, dat hij het van dezen kocht: „Des Sat. dag. voor „Sinte Jansdach in d’Hag’ minen heer gheg. die hi verdobbelde „in joncvr. Aliden huys, dair h. Adam in plach te wonen, XXII „gulden” (G. 1387/8, fol. 52) en woonde zij derhalve daar reeds in „1388. De Graaf kocht dit huis voor eene jaarlijksche betering van „52 p., welke eerst aan genoemden van Berwaerde, daarna aan „Gijskijn van Diepenburch, heeren Adaemszoon (R. 1395/6, fol. 38) „en vervolgens aan Alijt, de dochter van laatstgenoemden, betaald „werden. Nu is het niet alleen mogelijk, maar zelfs zeker, dat van „Berwaerde nog een huis heeft gehad op den Vijverberg, waarin „hij zelf woonde, doch dat van Aleid stond niet daar. Immers de „belendingen, vermeld in de door Kroon medegedeelde acte van „verkoop, strooken niet met die, welke de huizen op den Vijverberg „hebben, want het was ten noorden belend aan andere erven; en „dit kan in dien tijd met geen der huizen op den Vijverberg het „geval geweest zijn. Uit de rekeningen blijkt dan ook duidelijk, „dat het huis van Aleid stond in de Papestraat. Dit eerst Aliden „huizinge genaamd, werd in 1403 bewoond door Everkin Wengher; „na 1409 door Jan van Hodenpijl en later door diens weduwe, „die, toen zij oud was, daar nog in 1435 woonde: „joncfr. Alijt „van Diepenburch roerende der huysinge in de Papenstraet in den „Hage ende nu ter tijt bewoont die oude vrou van Hodenpijl, gelijc „die brieve, die dair of sijn van Hertoge Aelbrecht” (R. 1435/6, „fol. 44). Dit was hetzelfde huis, hetwelk eerst Aliden huizinge „was genoemd, en waarvoor ook nog in 1435/6 de jaarlijksche „betering van 52 p. betaald werd. De reden dier 52 p. was „een „wissel van tween huysen staende in den Hage gedaen bij Hertoge „Aelbrecht, als ruwairt van Hollant, tegen heen Adam van Bever- „wairdt, den welken heen Adam hij toegaff, omdattet een huys Rek. van den rentm. van Noord-Holland, I n°. 30. 2) Opgenomen in het eerste deel der Mededeelingen van de Vereeniging ter Beoefening der Geschiedenis van ’s-Gravenhage (v. Stockum, 1863). a) t.a.p. blz. 327. HET HUIS VAN JONKVROUW ALEID VAN POELGEEST. 2 I I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 12