BIJLAGE III. 12Ó DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. ORDONNANCIE VAN DEN SCUTTERS VAN DIE EEDELE VOETBOOGHE VAN SINTE JORYS BINNEN DEN DORPE VAN DEN HAIGHE [1492]. (Invent. No. 3.) I. Omme die schutters ende broederscap van Sinte Jorys-gilde in den Haige in eeren te houden ende die scutters ende broeders in heften ende vrienscap te blijven, ’twelck nyet wel doenlicken is zonder regel, pollicie ende geneuchlickecommunicasie mit malcanderen te hebben, II. Soe ist, dat wij Deken, Coninck, Hoeftmans ende gemeen scutters nu in der tijt wesende, een ordonnancie gestelt ende gemaict hebben, hoe ende in wat manieren dat een yegelick van de selve gebrueders ende scutters van nu voortaen hem hebben ende gedragen zullen, zoe wel int schieten van den doelen als in andere behoorlicke saicken dair buyten, hiernair int lange bij articulen verclairt ende gescreven. III. In den eersten, dat alle jaeren den eersten sonnendach nae Sinte Jorysdach, zoe gewoonlicken is, in de singende misse in de groote kerck op Sinte Jorys oultaer, alle de scutters ende gebroeders sullen comen offeren, op die verbuerte van drie schell. hollants, zoe verre deselve scutters ende gebrueders binnen den Haige ende nyet sieck en zijn, welcke drie schell. gaen zullen tot prouffijte van ’t voorsz oultair van Sinte Jorys. IV. Item opten selven dach zullen die selve scutters smiddaechs mit malcanderen eeten, elck op zijn gelach, op die verbuerte van drie schell. hollants. Ende sal men dair alsdan spreken ende sluyten van allen saicken angaende den ghilde voorscreven, ende bijsondere van den pel- leure, die de scutters dat jair draigen sullen, ende oick, of men de pape- gaye in dat jair schieten zal ofte nyet, mits ordonnerende die deken ende hoeftmans van den toecomenden jaire. Ende dat gedaen zijnde, eenen dach in den Doelen te beteyckenen omme bij den ouden hoeft mans rekeninghe ende bewijs te doen voor denselven scutters, die aldair alsdan tegenwoordich ende present wesen sullen. V. Item, indien men opten selven dach pelleur kiest, twelck bij ’tmeer- deel van den scutters voortganck hebben sal, zullen dieselve scutters dieselve pelleuren gehouden wesen te laten maicken binnen zulcken tijt als men alsdan daertoe stellen sal, opte verbuerte van drie schellingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 136