DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. 127 hollants, ende zoe menighen dach de selve scutters dairnae noch in gebreeke zijn, zullen alle daige verbueren eene schellingen hollandts geduerende den tijt dat zij dieselve pelleuren hebben sullen. VI. Welcke pelleuren de voorsz scutters bijsondere de eerste drie volgende jairen in allen processien, maenscutten ende andere vergaede- ringen aen hebben zullen, op die verbuerte van drie schellingen hollants. VII. Van welcke pelleur te draigen en sal nyemandt exemptie moegen proponeren, tzij de edelen ofte subpoesten, dan bij advys van den deken ende vier hooftmans oft meerdeel van dien, indien zij tsamen bij mal- canderen nyet en quamen oft accorderen en conden, mits condisien dat de edelen mannen ende subpoesten sullen moegen volstaen mit Haichs laickenen. VIII. Sullen oick gehouden wesen op elcke mouwe van den pelleuren ten minsten te hangen ende dair aen te draigen, een voetbooghe, papegay ende rolle, nae ouder gewoonten. IX. Item opten ommeganckx dach in den Haige zullen in den procesie alle die scutters ende gebrueders van den selven gilde mit heure voorsz. pelleuren ende mit een pijle in de handt hebbende mede ommegaen, opte verbuerte van drie schellingen hollants, zoe verre zij in den Haige ende nyet sieck en zijn, mits den ghenen die ommegaen als vooren hebben zullen voor hoir ommegaen ende arbeyt eene kanne wijns die zij haelen zullen dair de hooftmans hem wijsen ende ordonneren sullen ende elders nyet. X. Item zullen oick van gelijcken gehouden wesen te comen op heylige Sacramentsdach mit een toirsse ende ter eeren Goidts ende ’tvoorss. Sacrament in de processie te gaen, nair ouder gewoonten. XI. Item in alle eerste singende missen zullen die Deken, hooftmans ende gemeen brueders van der gilde, nae hem die weete gedaen is alst behoort, comen ter plaetsen die hemluyden bij den hooftmans beteyckent sal worden, Omme mit malcanderen te gaan offeren, mitsgaders oick van gelijcken in de uytvaerden van den gestorven ende overleden ghilde brueders, ende dit op die verbuerte van eenen schellinck hollants, ten waire yemant sieck ofte buyten den Haige van huys gereyst waire ende dit te gaen ten proufijte van ’t voors. oultair als vooren. XII. Item als bij den Heeren ende gildebrueders als Deken, oude, coninck, hooftmans ende gemeen ghilde bruederen voorscreven ofte tmeerdeel van dien gesloeten es opwaerts nae de papegay te schieten, soe sal een yegelijck gildebroeder ende scutter gehouden wesen mede te schieten ten minsten met drie boutten nae ouder gewoonten, indien hij in den Haige es. Ende in gevalle hij van huys ofte sieck waire, nochtans mede gelden in alle die oncosten gelijck oft hij present ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 137