128 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. XVI. Item sal den hoeftman eer die maeltijt gedaen zal wesen, rekenen weest waire, tenzij hebbende eenige werckelijcke groote redenen van ouderdom ofte anders, twelck sal staen ter discretie van den deken ende hooftmans indertijt wesende. XV. Item die vier hooftmans elck mitten zijnen in den Doelen wesende als voorss. is, zullen in eenich van den stricken, daert hem gelieven sal scutterlick schieten drie cavelen ofte heulen, elcke cavel om een halve stuver de man; ende wat voor de middaech mit schieten verloeren wordt, dat sal te voiren int gelach van den middaechmaeltijt gaen voor den ghenen die dair int geselscap wesen sullen, welcke maeltijt bij den hooftmans geleyt sal worden, tzij in den doelen ofte eenige scutters huysen die herberge houden, ofte elders in een eerlicke plaetse daert hemluyden believen sal. XIII. Item sullen dieselve scutters ende gildebrueders in der voorss. vergaderinge present wesende in de eerste maeltijt van den scutterije in handen van den hooftmans opleggen ende betaelen heure quote ende anders, tot zulcken tauxs als hem bij den voorss. hooftmans vermaent ende. geeyscht sal worden, omme dairmede te betaelen de oncosten van tvoorss. opschieten ende feeste van der schutterije, doende van den- selven ontf. ende uuytgeven rekeninge als dat behoiren sal naer ouder gewoonten, ende indien daer yemant off in gebreke waire, sullen die scutters dat mitter daet selve mogen executeeren binnen den tijt van der scutterye, ende nae d’expiratie van den selve schutterye mitte Doel- knecht ende boode van den Haige, mits oick dieselve geexecuteerde daer en boven noch doen betaelen die redelicke costen van den execu tie zonder eenich recht anders dairomme te spreken, desgelycxs oick van allen andere bruecken hoedanich die wesen mogen. X1III. Item sullen die hoeftmans in der tijt wesende voor Pynxsteren altijt loeten ende de gildebrueders ende scutters aen vieren deelen, omme die toecomende somer elcx op vier Dincxdagen mit hoer vieren deel van den scutters maenschut te houden, ende sal elck hooftman mitten scutters onder hem gevallen in den doelen wesen aleer die clocke in de Groote Kercke negen geslaeghen sal hebben, ofte anders tot zulcken tijt als de hooftmans bij den doelknecht den scutters laeten weten sal, opte verbuerte den hoeftmans van twee stuvers ende elcke scutter eene stuver, welcke bruecken die scutters des smiddaechs ver- drincken sullen. Ende zoe wye int voorss. maenschut geheel achter blijft ende nyet en compt eeten, die sal verbueren drie schell. hollants tot prouffijte van den presenten als vooren, alzoe verre hem bij den scuttersknecht daechs daer te voiren de wete gedaen is aen zijn parsoen ofte tzijnen huyse, al wairt oick dat deselve scutters van huys ende uyten Haige waire.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 138